پیشگیری از بروز حوادث خانگی

اهداف اختصاصی :
·          کاهش بروز حوادث در خانوارها
·          افزایش سلامت اعضاء خانوار
·          کاهش هزینه های ناشی از حوادث خانگی
·          افزایش آگاهی جامعه و عموم مردم درخصوص راههای پیشگیری از حوادث خانگی
·          افزایش ضریب ایمنی منازل
برنامه ها وسطوح ارائه خدمات
1- خانه بهداشت :
·          آموزش خانوارها بر اساس چک لیست ارائه شده توسط مرکز مدریت بیماری ها
·          بررسی نقاط حادثه خیز و خطر ساز خانوار و آموزش به منظور برطرف نمودن خطر
·         گزارش صدمات ناشی ازحوادث به مرکز بهداشت روستایی
2- مرکز بهداشتی درمانی :
·          برکزاری جلسات آموزشی برای بهورزان
·          تهیه و تدارک چک لسیت های آموزشی بهورزان
·          کنترل و پایش نحوه اجراء برنامه و بازدید از منازل به منظور آگاهی از نحوه آموزش
·          گزارش فعالیتها به مرکز بهداشت شهرستان
3- مرکز بهداشت شهرستان :
- برگزاری جلسات آموزشی برای کارکنان مراکز و بهورزان
·         تهیه و تدارک برنامه
·          پایش و نظارت نحوه اجراء برنامه
·          جمع بندی تجزیه وتحلیل و ارسال عملکرد و آمار به مرکز بهداشت استان
·          تهیه وتدوین مطالب آموزشی
4- مرکزبهداشت استان :
·          برگزاری جلسات توجیهی و آموزشی برای کارشناسان ستادی- تهیه لوازم و فرم های مورد نیاز جهت اجراء برنامه
·          تهیه مطالب آموزشی- پایش و نظارت نحوه اجراء برنامه در شهرستانها و خانه های بهداشت
·          جمع آوری ، تجزیه وحلیل و ارسال آمار و اطلاعات به مرکز مدریت بیماریها
 شرکت در جلسات تویهی مرکز مدریت بیماری ها و انتقال مطالب به شهرستانها