کارکنان واحد سلامت جوانان و مدارس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

ردیف
نام ونام خانوادگی
مدرک تحصیلی
سمت
شماره تماس
آدرس ایمیل
1
الهه جهاندیده
 
کارشناس بهداشت عمومی
کارشناس مسئول سلامت جوانان ومدارس
 
09183319124
Mbo_sch@kums.ac.ir
Jahandidehe@yahoo.com
2
الهام فتاحی
 
کارشناس مامایی
کارشناس سلامت جوانان ومدارس
 
09188590570
Mbo_sch@kums.ac.ir
E_Fatahi2010@yahoo.com
3
شمسی سرمستی
کاردان بهداشت عمومی
کاردان سلامت جوانان ومدارس
09188595307
Mbo_sch@kums.ac.ir