شرکت کننده گرامی لطفا جهت برنامه‌ریزی دوره‌های آتی نظرات خود را در غالب سوالات زیر اعلام نمایید
مشخصات عمومی
1-به کدام واحد بهداشتی مراجعه کردید ؟
2-واحد بهداشتی را از نظر ، تردد ، و سهولت دسترسی چگونه ارزیابی می کنید ؟
3-به کدامیک از واحد های بهداشتی ذیل مراجعه نمودید ؟ ( می توان بیش از یک مورد را انتخاب کرد)
4-برخورد و پاسخگویی پرسنل با شما چگونه بود ؟
5-آیا در محل ارائه خدمت ، آموزش کافی در مورد خدمت مورد نظر به شما داده شد ؟
6-آیا شما از نحوه ارائه خدمت در واحد بهداشتی رضایت دارید ؟
7-کدامیک از واحد های بهداشتی ،درمانی بیشترین نقش را در آگاهی و ارائه خدمت به شما داشتند ؟
8-آیا نحوه ارائه خدمت ، نحوه آموزش ، برخورد و ..... در افزایش آگاهی و ایجاد مهارت و دیدگاه تازه و مهارت بهداشتی و نهایتا نگرش شما به بخش بهداشت و درمان موثر بود ؟
در صورت شکایت و نارضایتی در خدمات ارائه شده و یا در صورت تمایل به ارائه پیشنهاد و یا داشتن سئوال در خصوص ارائه خدمات بهداشتی درمانی می توانید شماره تلفن یا آدرس الکترونیکی خود را در مکان ذیل بنویسد :