تماس باما

اداره امور عمومی ------- 37257703
حسابداری ------- 37257794
امین اموال ------- 37257794
بودجه ------- 37257814
کارگزینی ------- 37257704
خدمات ------- 37257803
دبیرخانه ------- 37257806
تدارکات ------- 37257814

 

کد تماس 083