اداره امور عمومی 083-3725-7703
حسابداری 083-3725-7794
امین اموال 083-3725-7794
بودجه 083-3725-7814
کارگزینی 083-3725-7704
خدمات 083-3725-7803
دبیرخانه 083-3725-7806
تدارکات 083-3725-7814