طرح کنترل صدا:
صدا شایع ترین عامل زیان آورفیزیکی در محیط کار است که با شدتهای مختلف تقریبا" درتمام صنایع وجود دارد که درصورت عدم رعایت موازین بهداشت وحفاظت صنعتی ، سلامت کارگران رابه مخاطره میاندازد.باتوجه به اینکه صداعلاوه براثر سوءبرسیستم شنوایی به عنوان یک استرسور عمومی ممکن است سبب افزایش فشار خون،بروز مشکلات قلبی عروقی ،تحریک اعصاب ،اضطراب،تاثیر برخواب ومشکلات روحی روانی شود ضروری است به طور جدی به این معضل محیطی پرداخته شود.
عمده فعالیتهای انجام شده در راستای طرح شامل:
-بازدید ازواحدهای دارای عوامل زیان آور
-سنجش وارزیابی عامل صدا در محیط کار
-کنترل صدا در محیط کار
-معاینات کارگران در معرض صدا وارزیابی شنوایی کارگران