تاریخچه:

این واحد از سال 1370 دارای 4 نفر پرسنل بوده و در حال حاضر یک داروساز،یک پزشک،یک کارشناس و یک انباردار در واحد مشغول به فعالیت میباشند.
واحد دارویی تا پایان سال 1375 خرید و توزیع اقلام داروئی خانه های بهداشت و مکمل مادران و کودکان را بعهده داشته است .
از سال 1376 تا 1386 خرید داروهای خانه های بهداشت و مکمل مادران و کودکان توسط معاونت دارو و غذا به انجام رسید ه و از سال 1386 به بعد خرید داروهای مذکور به صورت غیر متمرکز و توسط شهرستانها انجام میگیرد .

تحویل شیرخشک و داروهای سل و جذام کما فی السابق توسط وزارتخانه به استان انجام میشود .

داروهای کنتراسپتیو از سا ل 1370 تا 1381 توسط وزارتخانه تهیه و توزیع میشد از سا ل 1381 تاکنون توسط این واحد خریداری میگردد .

رسالت :
افزایش دسترسی به اقلام دارویی مورد نیاز و ارتقاء کیفیت خدمات

اهداف:
-تهیه و توزیع اقلام دارویی مرتبط موردنیاز
-تهیه و توزیع تجهیزات مرتبط موردنیاز شبکه های بهداشت و درمان
-ارتقاء سیستم نرم افزار دارویی
-ارتقاء سیستم نظارت و پایش
-بهبود استانداردهای نگهداری دارو در انبارهای دارویی و داروخانه مراکز بهداشتی درمانی
-هماهنگی های درون بخشی و برون بخشی
-تشکیل کمیته های استانی و شهرستانی(کمیته خرید دارو،کمیته تجویز منطقی دارو)
-ارتقاء آگاهی پرسنل واحد دارویی شهرستانها
- انجام تحقیقات کاربردی

وظایف کلی:
- تعیین و برآورد میزان نیاز دارویی حوزه معاونت بهداشتی با هماهنگی های درون بخشی
- تدارک و توزیع دارو بر اساس نیاز واقعی شهرستان ها (با توجه به گروههای هدف،بیماریهای فصلی و شایع منطقه ای،جمعیت تحت پوشش،روند مصرفی،موجودی و ...)
- نظارت و پیگیری لازم درخصوص نحوه توزیع و نگهداری داروها در سطوح مختلف شبکه ها(با توجه به استانداردها)
- نظارت بر عملکرد فعالیت های دارویی در ستاد شهرستان ها ، مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت تابعه و تهیه پس خوراند لازم برای اصلاح آن
- بررسی روند مصرف اقلام دارویی و جابجایی داروها به منظور اجتناب از انقضاء تاریخ مصرف آنها
- نظارت بر حسن اجرای آیین نامه ها و بخش نامه های مربوطه
- آموزش و بازآموزی پرسنل واحد داروئی شهرستانها
-اجرای آخرین دستورالعمل های بیمه روستائی در خصوص دارو
- برنامه ریزی و نظارت درخصوص نحوه هزینه اعتبارات دارویی باتوجه به اولویت ها
- نظارت بر صحت قیمت گذاری نسخ براساس آخرین تعرفه های ابلاغی در پایش های شهرستان ها
- همکاری با کمیته بررسی نسخ شهرستان ها به منظور بهینه سازی مصرف دارو در مراکز بهداشتی درمانی(کمیته تجویز منطقی دارو و عوامل موثر )
- انجام پژوهش های کاربردی به منظور بهبود نظام تدارک و توزیع و مصرف اصولی دارو
- تنظیم گزارش برنامه ها و اقدامات انجام شده و ارائه آن به رییس مرکز بهداشت استان
- جمع آوری آمار فعالیت های انجام یافته به صورت فصلی و سالیانه
- انجام سایر امور مربوطه تحت نظر سرپرست مربوطه