آدرس:

کرمانشاه، میدان رفعتیه، اول خیابان بهار، مرکز بهداشت استان، مرکز تخقیقات بیماریهای رفتاری

ادرس پست الکترونیکی:   m.moradinzar@gmail.com