همکاران محترم آموزش سلامت کلیه شهرستانها گزارش هفته سلامت بصورت پاورپوینت حداکثرتاپایان اردیبهشت به این معاونت ارسال نمایند.