اشتغال حدود2 میلیون نفرازروستائیان بکارقالیبافی درکارگاههای خانگی که بیش از90% آنان را زنان ونوجوانان تشکیل میدهد ایجاب میکندوضعیت بهداشت وسلامت آنها مورد توجه خاص قرار گیرد.
بخصوص که شرایط کار اینگونه کارگاهها، غالبا" دروضع بسیار نا مناسبی می باشد. بابررسی وتحقیقات مختلف بعمل آمده بیماریها وعوارض ناشی از کار این قشر زحمتکش مشخص شده که شامل عوارض بینایی ،اسکلتی عضلانی،زایمانهای سخت وغیرطبیعی،ناهنجاری روحی وروانی وحتی پیری زود رس میباشد.
بمنظور نظارت وکنترل سلامت قالیبافان روستایی وارائه خدمات بهداشتی مورد نیاز آِنان در سال1373 طرح مشترکی توسط وزارت بهداشت وجهاد کشاورزی با عنوان طرح بقا تدوین گردید که هدف سلامت قالیبافی وبهسازی کارگاههای قالیبافی روستایی راپیگیری می نماید.اقدامات انجام شده در راستای طرح شامل:
-آِمارگیری وسرشماری سالیانه کارگاههاتوسط بهورزان
-بازدیدوبررسی وضعیت کارگاههای غیر بهداشتی وارائه توصیه های بهسازی به متصدیان
-دادن مصالح به متصدیان کارگاههاجهت بهسازی کارگاهها
- انجام معاینات پزشکی وپاراکلینیکی قالیبافان-بیماریابی ودرمان ویا ارجاع به پزشکان متخصص
-گزارش آمار عملکرد به صورت سه ماهه