مشخصات فردی

فرم جمع آوری مشخصات پرسنل نظام ثبت مرگ ستاد استان ها و شهرستانهای کشور

این فرم بمنظور ثبت مشخصات و استخراج نیاز همکاران محترم نظام ثبت مرگ می باشد.
*
*
*
*
*


*
*
*


* = ضروری