رسیدگی به شکایات بهداشتی سامانه190

 لینک دسترسی به خدمت  پست الکترونیک
 شماره تماس
 پرسشنامه
لینک

mbok@kums.ac.ir

 
 08337257801  سنجش رضایت

 

جذب نیروهای متقاضی مشمولیت قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان

  لینک دسترسی به خدمت   پست الکترونیک  شماره تماس  پرسشنامه
 لینک

mbok@kums.ac.ir

mbo_kermanshah@yahoo.com

 08337257701  سنجش رضایت