رسیدگی به شکایات بهداشتی سامانه190

 لینک دسترسی به خدمت  پست الکترونیک
 شماره تماس
 پرسشنامه
لینک

mbok@kums.ac.ir

 
 08337257801  سنجش رضایت

 

جذب نیروهای متقاضی مشمولیت قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان

  لینک دسترسی به خدمت   پست الکترونیک  شماره تماس  پرسشنامه
 لینک

mbok@kums.ac.ir

mbo_kermanshah@yahoo.com

 08337257701

 سنجش رضایت

https://www.kums.ac.ir/fa/servdesk/application 

خدمات سلامت محیط

  خدمت
 پست الکترونیک/ لینک ورود
 شماره تماس
 فلوچارت  پرسشنامه
 

mbo_eh@kums.ac.ir

  08337257801    سنجش رضایت
   

mbo_eh@kums.ac.ir

 08337257801    سنجش رضایت
   

mbo_rrd@kums.ac.ir

 08337257801    سنجش رضایت
   

mbo_eh@kums.ac.ir

 08337257801    سنجش رضایت
   

mbo_eh@kums.ac.ir

 08337257801    سنجش رضایت
   

mbo_eh@kums.ac.ir

 08337257801  
 
 سنجش رضایت
 

 School_kermanshah@yahoo.com

http://192.168.180.10 

 09188338761    سنجش رضایت
   

mbok@kums.ac.ir

 37257699    سنجش رضایت
   

mbok@kums.ac.ir

 37257699    سنجش رضایت
 

mbo_kermanshah@kums.ac.ir

http://192.168.180.10

 08337257703    سنجش رضایت
 

mbo_kermanshah@kums.ac.ir

http://192.168.180.10

 08337257703    سنجش رضایت
   mbc19ct@kums.ac.ir  37257699    سنجش رضایت
   mbc19ct@kums.ac.ir  37257699    سنجش رضایت