اعضای شورای مشارکت مردمی نمایندگان تشکل های مردمی موجود در سطح استان هستند و به شرح زیر پیش بینی شده است :

J      رئیس شورای اسلامی شهر وروستای استان

J      نماینده منتخب سازمان های مردم نهاد

J      نماینده بهورزان

J      نماینده رابطین بهداشتی

J      نماینده هیات های مذهبی استان

J      نماینده ورزشکاران استان

J      نماینده کارگران استان

J      نماینده بسیج استان

J      نماینده خیرین استان

J      نماینده شهرداران و دهیاران

J      نماینده ائمه جمعه ، روحانیون مستقر و مبلغین دوره ای

J      نماینده هنرمندان استان (نقاشی ، هنرهای تجسمی ، موسیقی ، فیلم و تئاتر )

J      نماینده انجمن های صنفی کارفرمایی

J      نماینده نهضت سواد آموزی

J      نماینده کانون معلمان

J      نماینده انجمن اولیاء و مربیان

J      نماینده هیات امنای روستایی

J      نماینده کمیته امداد

J      نماینده تسهیل گران سازمان های مردم نهاد سازمان بهزیستی

J      نماینده کانون بازنشستگان کشوری و لشکری

J      نماینده دانشجویان ودانش آموزان استان

تبصره : هر آن موقع که شبکه جدیدی مبتنی بر مردم در استان ایجاد شود نماینده آنها با نظر اعضای شورا در این خانه عضویت پیدا می کند .

 

 

ماده 2: وظایف

1.       تنظیم برنامه های راهبردی و سالانه مشارکت گروه های مردمی استان و تامین منابع مالی آن از طریق مشارکت خیرین

2.       تقسیم کار بین شبکه ها بر پایه برنامه های راهبردی و سالانه از طریق نماینده عضو شورا

3.       ایفای نقش « صدای شبکه »  مورد نظر با استفاده از ابزار تحقیقاتی (بیان مشکلات و نحوه پیشرفت برنامه های سلامت )

4.       تعریف نظام دسترسی به اعضای هر شبکه توسط نماینده عضو و تصویب آن در شورا

5.       توزیع نظام مند پیام های شیوه زندگی سالم و دریافت بازخوردها

6.       دریافت اخبار پیشرفت سلامت استان و انعکاس آن به اعضای شبکه

7.       ارایه پیشنهادات خلاق و نوآورانه برای ارتقای سلامت مردم  

8.       تصویب برنامه های مشارکت مردمی و توانمندسازی محلی مردم

9.       ارائه تجربیات موفق استانی در مشارکت مردم توسط نمایندگان شبکه از طریق همایش های فصلی

10.   تدوین برنامه های آموزشی توانمندسازی اعضای شبکه برای  نیازهای در اولویت

11.    پایش برنامه های سلامت در استان