--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
چک لیست تمامی گروه ها جهت پایش روتین و پایش مدیریتی متمرکز
نکته: چک لیست ها در هر دو مدل در تمام سطوح یکسان بوده و فقط چک لیست خانه بهداشت متفاوت می باشد.


چک لیست پایش روتین و مدیریتی بهمن 1394چک لیست پایش روتین و مدیریتی بهمن 1394

-----------------------------------------------------------------------------------------