نقشه سایت

صفحه اصلی

ریاست

گروه های فنی و کارشناسی

واحد آموزش و سلامت

آشنایی با واحد

فعالیت ها و برنامه ها

آماروفناوری اطلاعات

بخش نامه ، آئین نامه ودستورالعمل

تماس با ما

آرشیو

گروه طرح و گسترش

آشنایی با گروه

فعالیت ها و برنامه ها

طرح و توسعه شبکه ها

پزشک خانواده

نیروی انسانی

آموزش بهورزی

رابطین سلامت

آماروفناوری اطلاعات

شاخصها وعملکرد

نرم افزارتخصصی گروه

تماس باگروه

برنامه پزشک خانواده شهری

آرشیو

گروه تغذیه وسلامت خانواده

آشنایی با گروه

تماس با گروه

گروه بهداشت محیط

آشنایی با گروه

فعالیت ها و برنامه ها

بهداشت پرتوها

مدیریت مواد زائد جامد

توسعه مراکز مشاوره وترک دخانیات

بهداشت محیط مراکز بهداشتی درمانی

بهداشت محیط در شرایط اضطراری

کارگروه ها وجلسات

بهداشت هوا

قوانین ومقررات

بهداشت مواد غذایی

بهداشت اماکن عمومی

بهداشت مراکز ، اماکن و مواد غذایی

بهداشت آب و فاضلاب

بهسازی محیط

تماس با گروه

آرشیو

گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریها

آشنایی با گروه

کلیات گروه

اعضای گروه

فعالیت ها و برنامه ها

بیماریهای واگیر

بیماریهای مشترک انسان وحیوان
بیماریهای منتقله ازطریق آب وموادغذایی
بیماریهای قابل پیشگیری ازطریق واکسن
بیماریهای رفتاری، هپاتیت b,c
سل وجذام
آنفلوآنزا
مالاریا

بیماریهای غیر واگیر

بیماریهای قلب وعروق
تالاسمی
غربالگری دیابت وفشارخون بالا
پیشگیری ازسرطان
جامعه ایمن وپیشگیری ازحوادث
برنامه غربالگری کم کاری مادرزادی تیروئید

بهداشت روان

برنامه کشوری پیشگیری ازخودکشی
برنامه کشوری بهداشت روان
برنامه پیشگیری ازسوء مصرف مواد
مهارت های زندگی
تشویقی

ایمن سازی

مراکز ارائه خدمات

برنامه عملیاتی مراکزمشاوره بیماریهای رفتاری استان کرمانشاه

آنفلوانزای نوع A

برنامه های استرات‍‍ژیک

تماس با گروه

آرشیو

واحد بهداشت حرفه ای

آشنایی با واحد

کلیات واحد

اعضای واحد

فعالیت ها و برنامه ها

بهداشت قالیبافی

کنترل صدا

بهداشت کشاورزی

آزبست

ماده 5 پسماندها

سیلیکوزیس

ساماندهی روشنایی محیط کار

ارگونومی

آماروفناوری اطلاعات

شاخصها وعملکرد

بخش نامه ، آئین نامه ودستورالعمل

تماس با واحد

آرشیو

واحد سلامت جوانان ومدارس

آشنایی با واحد

کلیات واحد

اعضای واحد

فعالیت ها و برنامه ها

آماروفناوری اطلاعات

شاخصهاوعملکردها

نرم افزارتخصصی واحد

بخش نامه ، آئین نامه ودستورالعمل

تماس با واحد

آرشیو

واحد بهداشت دهان و دندان

آشنایی با واحد

کلیات واحد

اعضای واحد

فعالیت ها و برنامه ها

آموزش

پیشگیری

درمان

دستورالعمل وبخشنامه ها

تماس با واحد

آرشیو

واحد امور آزمایشگاهها

آشنایی با واحد

کلیات واحد

اعضای واحد

فعالیت ها و برنامه ها

سل

التور

مالاریا

دیابت

غربالگری هیپوتیروئیدی نوزادان

بیماریهای منتقله ازطریق آب وغذا

آزمایشگاه سیار

کارگاههای آموزشی

برنامه های آموزشی وطرح های مشترک

آماروفناوری اطلاعات

ارسال ودریافت فایل

تماس با واحد

واحد امور دارویی

آشنایی با واحد

کلیات واحد

اعضای واحد

فعالیت ها و برنامه ها

آماروفناوری اطلاعات

نرم افزارتخصصی واحد

بخش نامه ، آئین نامه ودستورالعمل

تماس با واحد

آرشیو

واحد آمارو فناوری اطلاعات

آشنایی با واحد

کلیات واحد

اعضای واحد

فعالیت ها و برنامه ها

برنامه ثبت مرگ

آماروجمعیت

کودکان1تا59ماهه

آموزش در زمینه IT

آماروفناوری اطلاعات

شاخصها وعملکرد

تماس باگروه

آرشیو

فراخوان طرحهای پژوهشی غیر پایان نامه ای(hsr)

واحد امور عمومی

آشنایی با واحد

تماس با واحد

مشخصات فردی

دبیرخانه سلامت و امنیت غذایی

معرفی برنامه

پرسنل

سالنمای برنامه

چارت سازمانی

فضای فیزیکی و تجهیزات دبیرخانه

دستورالعمل نظامنامه استانی

پیام گزاران سلامت

اسامی اعضای پیام گزاران سلامت

جلسات پیام گزاران

کارگروه تخصصی

عکس کارگروه

صورتجلسه کارگروه ها

مصوبات سال 95

مصوبات سال 94

اسامی اعضای کارگروه تخصصی

آنالیز عملکرد کارگروه سلامت

سال93

سال94

خانه مشارکت مردمی

آئین نامه خانه مشارکت مردمی

نمونه دعوتنامه مشارکت مردمی

اسامی اعضای خانه مشارکت مردمی

fsh monitoring

آرشیو

آنفولانزاH1N1

طرح تحول نظام سلامت

تماس باما

تالار گفتگو

خدمات الکترونیکی