شاخصهاوعملکردها


 

فهرست فعالیتها وعملکرد واحد سلامت مدارس درسال 88

 

 

 

 

فعـــالیت /عملـــــکرد

 

 

 

تعداد/درصد

 

 

پوشش معاینات ارزیابی اولیه  دانش آموزان پایه های اول سه مقطع تحصیلی

 

3/89 درصد دانش آموزان استان

 

پوشش معاینات پزشکی دانش آموزان پایه های اول سه مقطع تحصیلی

 

2/95 درصد دانش آموزان استان

 

تکمیل واکسناسیون دانش اموزان پایه اول متوسطه

 

2/98 درصد دانش آموزان استان

 

بیماریابی دانش اموزان ازنظرپریکلوزیس ( فصل پاییز )

 

183156 دانش آموز

 

توزیع شا مپو پرمترین دربین دانش آموزان مبتلا به پدیکلوزیس

 

6110 شیشه

 

انجام معاینات سلامت وصدورکارت معاینات پزشکی برای خدمتگزاران مدارس

 

1016 نفر

 

برگزاری جلسات آموزشی جهت دانش آموزان

 

13347جلسه

 

برگزاری جلسات آموزشی جهت والدین دانش آموزان

 

2205 جلسه

 

برگزاری جلسات آموزشی جهت کارکنان مدارس

 

3866جلسه

 

آموزش ،تکثیروتوزیع نرم افزارآماری نوین سلامت مدارس دربین کارشناسان سلامت مدارس شهرستانها

 

               14شهرستان

 

توزیع مجددکتاب آموزش بهداشت درمدارس راهنمایی

 

2000جلد

 

تهیه نرم افزار اموزشی (کتاب الکترونیک)آموزش سلامت دوران بلوغ ویژه نوجوانان

 

2نرم افزار

 

معاینات غربالگری وپزشکی دانشجویان جدیدالورود وتشکیل شناسنامه سلامت برای این گروه

 

 695 دانشجو

 

اجرای طرح ملی نظام مراقبت کودکان ونوجوانان

 

10شهرستان

 

اجرای طرح سنجش سلامت نوآموزان بدو ورود به دبستان

 

23000 نوآموز

 

تهیه ،چاپ وتوزیع پمفلت برگهای سبزسلامت ویزه دانش آموزان ابتدایی

 

10000 برگ

 

شناسایی وپیگیری اختلال بینایی دردانش اموزان

 

9/3درصد

 

شناسایی وپیگیری اختلال شنوایی دردانش اموزان

 

3/0درصد

 

شناسایی وپیگیری اختلال رفتاری دردانش اموزان

 

5/0درصد

 

شناسایی وپیگیری پوسیدگی دندان دردانش اموزان

 

2/34درصد

 

خریداری وتوزیع فریم عینک دربین دانش آموزان فا قد بضاعت مالی

 

422

 

 

 

 

فهرست فعالیتها وعملکرد واحد سلامت مدارس درسال 88

 

 

 

فعـــالیت /عملـــــکرد

 

 

 

تعداد/درصد

 

 

خریداری وتوزیع سمعک دربین دانش آموزان فاقدبضاعت مالی

 

یک مورد

 

ویزیت رایگان دانش آموزان درمراکزبهداشتی ، درمانی

 

5148دانش آموز

 

شناسایی وپی گیری موارد نیازمند مراقبت ویژه دردانش آموزان

 

130مورد

 

برگزاری مسابقات ورزشی ، فرهنگی با مضامین سلامت  ویژه دانش آموزان

 

19 مسابقه

 

برگزاری دوره های بازآموزی کارکنان

 

3دوره

 

خریداری چارت بینایی ، قدسنج ، فشارسنج اطفال ، ترازوی پرتابل وسایر ملزومات جهت ارائه خدمات به دانش آموزان ومدارس

 

به ارزش 20000000ریال

 

 

کمک به بهسازی مدرسه شبانه روزی ثلاث وبابا جانی

 

مدرسه دخترانه ثلاث وبابا جانی

 

نظارت برسلامت شیرمدارس ایران ازمرحله تهیه تاتوزیع

 

تکثیروتوزیع نشریات آموزشی دربین گروههای هدف

 

13000 نسخه