مشخصات اعضای گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریها

 

مشخصات اعضای گروه
1 دکترناهید خادمی  قائم مقام معاونت بهداشتی دکترا 37257699 nahidkhademi2003@yahoo.com
2 دکترحسین بیگلری مدیر گروه بیماریها وکارشناس بیماریهای مننژیت دکترا 37257699 mbo-cdc@kums.ac.ir
 3دکترویدا صنیعی کارشناس مسئول بیماریهای غیر واگیر دکترا  37257699mbo-cdc@kums.ac.ir 
4 دکتر حمید خسروی کارشناس مسئول بیماریهای واگیر دکترا 37257699 mbo-cdc@kums.ac.ir
5 دکترشعله رضایی کارشناس سل وجذام دکترا 37257699 mbo-cdc@kums.ac.ir
6 رضا مراد حقیقیان کارشناس  مسئول بهداشت روان  لیسانس 37257699 mbo-cdc@kums.ac.ir
 7خسرو آژنگ  کارشناس بیماریهای غیر واگیر لیسانس 37257699  mbo-cdc@kums.ac.ir
 8دکتر لیدا مطاعی  کارشناس قلب وعروق  دکتری 37257697  mbo-cdc@kums.ac.ir
 9کیوان خاصی   کارشناس   آنفلوانزاومراقبت بهداشتی پایانه های مرزی  فوق لیسانس 37257699 mbo-cdc@kums.ac.ir 
10 علی کماسی گارشناس مسئول ایدز وبیماریهای مقاربتی لیسانس 37257697mbo-cdc@kums.ac.ir 
11مرتضی عزیزی  کارشناس بیماریهای قابل پیشگیری با واکسنلیسانس 37257699  mbo-cdc@kums.ac.ir
12 علی کریمی  کارشناس دیابت و فشار خون ، هایپو تیروئید لیسانس37257699  mbo-cdc@kums.ac.ir
 13سید ایرج حسینی  کارشناس بیماریهای منتقله از آب و غذالیسانس 37257697  mbo-cdc@kums.ac.ir
14مراد مرادی  کارشناس ایمن سازی و زنجیره سرد لیسانس37257699  mbo-cdc@kums.ac.ir
 15ابوذر سلیمانی کارشناس ایدز ،هپاتیت(B-C)  لیسانس 37257699  mbo-cdc@kums.ac.ir
16 رکن الدین مهدی زادکارشناس زئونوز لیسانس 37257699  mbo-cdc@kums.ac.ir
17 محمد رضا بیات کارشناس سوانح و حوادث، تالاسمی و جامعه ایمن لیسانس 37257699 mbo-cdc@kums.ac.ir
18 الناز سلیمی کارشناس هماهنگ کننده وبرنامه آسم
لیسانس 37257699 cdc_245@yahoo.com
19 نسرین برخوردار کارشناس بهداشت روان  و مراکز گذری لیسانس 37257699 ns892@yahoo.com
20 جلال فیض الهی کارشناس بهداشت روان و حاشیه نشینی لیسانس 37257699 rezahaghighian@yahoo.com
21 سحر یزدان پناه
کارشناس سرطان و فنیل کتونوری لیسانس
 37257699 mbo-cdc@kums.ac.ir