نرم افزار دارویی در معاونت بهداشتی کرمانشاه در تابستان 85 بکار گرفته شد که یک نسخه جهت ستاد معاونت بهداشتی و13 نسخه جهت شهرستانهای تابعه خریداری ونصب گردید. بعد از مدتی ثلاث وگیلانغرب از ادامه کار با نرم افزار باز ماندند(بدلیل جابجایی نیروی انسانی) وبقیه شهرستانها ادامه دادند.در حال حاضر 14شهرستان مجهز به این سیستم میباشند و کلیه فعالیتهای دارویی از جمله:صدور اسناد خرید دارو،تحویل دارو،درخواست خرید دارو،انبارگردانی سالیانه و... با این سیستم انجام می گیرد.

اهداف و مزایای  کار با نرم افراز:

1-سرعت بخشیدن به کار(با توجه به حجم کار بالای واحد دارویی از زمان شروع برنامه بیمه روستایی)

2-بالا بردن دقت کار

3-تسریع در امر گزارش گیری از فعالیت ها

4-امکان جمع بندی کل فعالیتهای واحد در طول یکسال رویCD

5-یکسان سازی فعالیت همکاران واحد دارویی در شهرستانها واستان