اعضای واحد

ردیف
نام ونام خانوادگی
سمت
مدرک تحصیلی
شماره تماس
آدرس پست الکترونیکی
1 
 
دکتر علی محمدی    
مسئول واحد دارویی
 
پزشک عمومی
 
083-37257807
 
Mbo_med@kums.ac.ir
 
2
 
دکترلیلامرغزار
 
 
کارشناس واحد دارویی
 
دکترای داروسا زی
083-37257807
 
 
Mbo_med@kums.ac.ir
3
فرهادمحمدی                               
 
 
تکنسین حسابداری تعهدی
 
دیپلم
083-37257807
 
 
Mbo_med@kums.ac.ir
4
فیض اله رزمگیر                          
 
انباردار
 
---------
 
083-37257807
 
Mbo_med@kums.ac.ir