1. اپیدمیولوژی
  2. تشخیص و اداره بیماری
  3. پیشگیری