مرگ کودکان زیر5سال یکی ازشاخص های توسعه واهداف نظام سلامت می باشد، که درسال 1386اداره کل سلامت کودکان معاونت بهداشتی وزارتخانه اقدام به برنامه نظام مراقبت مرگ کودکان1تا59ماهه باهدف کاهش مرگ ومیرنمود.که نرم افزارتهیه شده توسط کارشناسان مربوطه تکمیل وارسال می گردد. جهت دریافت نرم افزاربه صفحه آماروفناوری اطلاعات - نرم افزار واحد مراجعه فرمائید.