دستور کار جلسات کار گروه بهداشت استان
         مشکلات آب شهری و روستائی
         ساماندهی اماکن بین راهی
         دستفروشان عرضه کننده مواد غذائی پرخطر
         کشتار غیر مجاز وکمیته اتلاف سگهای ولگرد
         شورای بهداشت مساجد
         مدیریت مواد زائد جامد
         مشکلات بهداشت محیطی کشتارگاهها
         دفع غیر بهداشتی فاضلاب شهری
         آبیاری سبزیجات با فاضلاب خام
         استعمال قلیان ودخانیات
         مشکلات بهداشتی شیر خام مراکزجمع آوری وتولیدی کارخانجات استان
 
 
نتایج عملکرد کار گروه و شورای بهداشت استان
مصوبات در دست اقدام
مصوبات اجرا شده
تعداد مصوبات
تعداد دستور کار
سه ماهه
33
169
232
111
اول
49
262
351
149
دوم
40
148
210
94
سوم
35
137
208
90
چهارم
159
716
1001
444
جمع شهرستانها
5
10
15
13
استان
164
726
1016
457
جمع کل