گروه سلامت محیط Department of Environmental Health

 

 

 

تعریف بهداشت محیط Definition of Environmental Health

 

بهداشت محیط عبارت است از کنترل عواملی از محیط زندگی که بر سلامت جسمی، روانی و اجتماعی انسان تاثیر می گذارند. Environmental health is the control of environmental factors on physical health, psychological, social and human influence.

 

 

 

تاریخچه گروه سلامت محیط: Environmental Health Department of History:

 

مهندسی بهداشت از سال 1331 تا سال 1335 غالبا به صورت تیمی مرکب از مهندسین کادر ستادی وزارتخانه در نقاط مختلف کشور فعالیت داشته اند. Health Engineering from 1331 until 1335, often as a team composed of engineers around the country were involved in the ministry's headquarters staff. وظایف انها علاوه بر تهیه دستورالعمل ها و فرمهایی در زمینه مراکز تهیه و توزیع و فروش مواد غذایی و اماکن عمومی، مبارزه با حشرات و جوندگان، دفع فضولات جامد، بهسازی منابع اب و طراحی نقشه های تیپ و اجرای پروژه های تامین اب اشامیدنی بود. Preparation instructions and forms in addition to their duties in preparing, distributing and selling food centers and public places, fighting insects and rodents, solid waste disposal, sanitation and water resources maps of type design and implementation of the drinking water supply projects. از سال 1335 مهندسی بهداشت به صورت اداره کل درامد و در مدت کوتاهی در بسیاری از استان های کشور ادارات مهندسی بهداشت ایجاد شدند. Since 1335 the Department of Health Engineering and income in a short time in many provinces of the country's health engineering departments were created. بعد از انقلاب دامنه فعالیت مهندسی بهداشت با اجرای پروژه های تامین اب اشامیدنی روستاها و عملیات بهسازی محیط توسعه قابل ملاحظه ای یافت، ولی با توجه به اهمیت و گسترش سایر فعالیتهای بهداشت محیطی و لاجرم برای هماهنگ کردن تشکیلات بهداشت محیط با شبکه های بهداشتی و درمانی کشور در سال 1369 مسئولیت تامین اب اشامیدنی روستاها به سازمان جهاد سازندگی واگذار گردید The scope of public health engineering, drinking water supply projects and operations will substantially improve the development environment, but given the importance and sanitation activities and inevitably spread to other organizations to coordinate environmental health network health rural drinking water supply for the country in 1369 was transferred to the Organization of Jihad و بدین وسیله زمینه ادغام فعالیتهای بهداشت محیط در شبکه فراهم شد. Thereby integrating sanitation activities in the field was provided by the network. در سال 1374 برای تعدیل نیروی انسانی و کاهش ابعاد تشکیلات در وزارت بهداشت و درمان و اموزش پزشکی دو اداره کل بهداشت محیط و اداره کل بهداشت حرفه ای ادغام یافتند. In 1374, Health and Occupational Health were merged for dimension reduction to adjust staffing and organizations of the Ministry of Health and Medical Education Department of the Office of Environmental. و به تبعه ان گروه تخصصی سلامت محیط و حرفه ای در معاونت بهداشتی دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشغول به فعالیت شدند. Community health and environment to its citizens and medical professionals were working in the health department and health services.

 

 

 

رسالت گروه سلامت محیط: Environmental Health Department's mission:

 

نظارت بر اجرای مطلوب قوانین-معیارها-ضوابط و بازخورد برای حفظ و ارتقای ایمنی مواد غذایی-بهسازی اماکن عمومی-بهداشت مراکز درمانی-ایمنی پرتوها-کنترل ناقلان و مدیریت پسماند-کنترل عوامل محیطی موثر بر سلامت-تامین موازین بهداشت محیط در روستاها و ارائه خدمات در شرایط فوریتها-تعیین اولویتها و نظارت بر پروژه های استانی مرتبط با سلام Monitoring the implementation of desirable rules - standards - standards and feedback to maintain and promote food safety - public improvement - health centers - Radiation Safety - Control carriers and waste management - control of environmental factors affecting health - providing environmental health standards in rural and services in emergency situations - set priorities and monitor the projects associated with the provincial ت محیط The environment

 

 

 

وظایف گروه سلامت محیط: Duties of environmental health groups:

 

1. 1.        بازدید و پایش مراکز تهیه Inspection and monitoring of procurement centers و توزیع فروش مواد غذایی Food sales and distribution

2. 2.        بازدید از ام Visited اکن عمومی نظیر حمامها، ارایشگاهها Public places such as bathrooms, barbers etc و .ثفزثثث

3. 3.        بازدید از اماکن بین راهی Places to visit between

4. 4.        نظارت بر شبکه های اب اشامیدنی شهری و روستایی Urban and rural drinking water monitoring network

5. 5.        بازدید و نمونه برداری اب و کلر سنجی اب استخرها Inspection and sampling of water and chlorine pools Water Survey

6. 6.        بازدید از مراکز بهداشتی درمانی دولتی و خصوصی Visiting public and private health centers

7. 7.        بازدید از کارخانجات تولیدی مواد غذایی Visit food production factories

8. 8.        بازدید از مرا Visit the centers of Radiographyکز رادیولوژی-رادیوگرافی-سونوگرافی و مر- radiology - Sonography and ionizing centers

9. 9.        نمونه برداری مواد غذایی و ارسال ان به ازمایشگاه مواد غذایی Food and food samples to the lab

10. 10.    انجام و نظارت مستمر بر اجرای طرح بسیج نظارت نوروزی و سایر مناسبتهای خاص And perform continuous monitoring of the implementation of mobilization plans New Year and other special occasions

11. 11.    کلر سنجی از شبکه اب شرب Survey of chlorinated drinking water network

12. 12.    پیگیری و اجرای نظارت و برنامه های بهداشت محیط روستا Track and monitor the implementation of health programs and rural environment

13. 13.    رسیدگی به شکایت مردمی در قالب فوریتهای سلامت محیط ( EOC) People complain about health care in emergency settings (EOC)

14. 14.    اجرای برنامه بهداشت هوا( in door-out door Health program of air (in door-out door))

15. 15.    کنترل ناقلین بیماریها و عوامل بیولوژیکی Control disease vectors and biological factors

16. 16.    اجرای برنامه توانمند سازی جوامع محلی بر اساس نیازهای توسعه( BDN Empowering local communities to develop programs based on needs (BDN))

17. 17.    کنترل بهداشت محیط مدارس و همکاری در رفع مشکلات بهداشتی Control of environmental health in schools and working to eliminate health problems

18. 18.    نظارت بر اجرای مدیریت پسماند Monitoring the implementation of waste management

19. 19.    انجام هماهنگی های درون و برون بخشی در قالب کار گروه های سلامت Coordination within and outside the health part in working groups

 

 

 

 

دورنما Outlook::

 

· ·        می خواهیم در شاخص های سلامت محیط در غرب کشور رتبه اول را داشته باشیم. Environmental health indicators in the West we have the first rank.

· ·        محور اصلی فعالیتها در این راستا تقویت مشارکتهای بین بخشی، توسعه فعالیتهای تصدی در بخش خصوصی، بهره گیری از توان علمی کارشناسان مجرب ستادی و سطوح اجرایی و استفاده از فن اوری مناسب و متناسب با ویژگی های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان می باشد. Strengthen partnerships between the main activities in this regard, the development of enterprise activities in the private sector, benefiting from scientific experts to be the headquarters and executive levels and use of appropriate technology and features to suit the economic, social and cultural province.

 

 

 

ارزش ها Values  

 

· ·        عدالت محوری Axis of Justice

· ·        توسعه پایدار Sustainable development

· ·        وجدان کاری Work conscientiously

· ·        حفظ انگیزه Maintain motivation

· ·        نوع دوستی Altruism

· ·        مهرورزی Kindness;

· ·        سرعت و دقت پاسخگویی Speed and accuracy

·         ·  Accountability  مشتری

·           Customer