کارکنان واحد سلامت جوانان و مدارس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

ردیف

نام ونام خانوادگی

مدرک تحصیلی

سمت

شماره تماس

آدرس ایمیل

1

الهه صادقی

کارشناس بهداشت عمومی و کارشناس ارشد برنامه ریزی یادگیری الکترونیکی

کارشناس مسئول سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس

08337257694

Mbo_sch@kums.ac.ir

School_kermanshah@yahoo.com

2

الهام فتاحی

کارشناس مامایی

کارشناس سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس

08337257694

Mbo_sch@kums.ac.ir

School_kermanshah@yahoo.com

3

ناهید جلیلیان

کارشناس مامایی

کارشناس سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس

08337257694

Mbo_sch@kums.ac.ir

School_kermanshah@yahoo.com