آمار واحدهای مختلف به تفکیک نوع فعالیت
 
صنعت
 
خدمات
 
کشاورزی
 
معدن
 
قالیبافی
 
درصد
درصد
درصد
درصد
درصد
کارگاه
5.8
80.8
6.9
0.36
5.9
شاغلین
49
42.9
4.4
1
2.5
معاینات انجام شده
59
21.1
44.7
49.5
89.1
 
 
 
آمارواحدهای تحت پوشش به تفکیک رنج کارگری
                         رنج شاغلین
4-1 نفر
 
19-5 نفر
 
49-20 نفر
 
99-50 نفر
 
499-100 نفر
 
500 به بالا
 
درصد
درصد
درصد
درصد
درصد
درصد
کارگاه
93.8
4.7
1.4
0.17
0.23
0.06
شاغلین
45.8
12.4
8.5
4.6
14.5
14
 
 
 
فعالیتهای انجام شده در بخش بازرسی
 
ردیف
فعالیتهای انجام شده
 
1
درصد کارگاههای تحت پوشش
99.5
2
درصد کارگاههای خانگی تحت پوشش
95.2
3
درصد کارگاههای غیرخانگی تحت پوشش
99.9
4
درصد معاینات انجام شده
84.1
5
 
درصد کارگاههای دارای تشکیلات بهداشت حرفه ای
49.7
6
درصد شاغلینی که به تشکیلات بهداشت حرفه ای در کارگاه دسترسی دارند
60.6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
عمده شاخص های بهداشت حرفه ای
 
 
 

ردیف

فعالیتهای واحد

 

1

درصد کارگاههای خانگی تحت پوشش

100

2

درصد کارگاههای غیر خانگی تحت پوشش

100

3

درصد کل کارگاههای تحت پوشش

100

4

درصد معاینات انجام شده

32.6

5

درصد کارگاههای دارای عامل زیان آور

33.6

6

درصد شاغلین در معرض عامل زیان آور

32.4

7

درصد کارگاههایی که عامل زیان آور آن کنترل شده

0.48

8

درصد کارگاههای دارای تاسیسات بهسازی شده

7.7

9

درصد افرادی که از وسایل حفاظت فردی استفاده می کنند

69.7

10

درصد کارگاههای دارای تاسیسات مناسب

87.4

11

درصد شاغلینی که از تاسیسات مناسب استفاده می کنند

78