اطلاعات وارتباطات

مواد قانونی مرتبط :

بند ( 2 ) ماده 1 قانون تشکیلات و وظائف وزارت بهداشت , درمان و آموزش پزشکی
تامین بهداشت عمومی و ارتقاء سطح آن از طریق اجرای برنامه های بهداشتی خصوصا درز مینه بهداشت محیط مبارزه با بیماریها بهداشت خانواده ومدارس آموزش بهداشت عمومی بهداشت کار و شاغلین با تاکید بر اولویت مراقبت هاب بهداشتی اولیه بویژه بهداشت مادران و کودکان با همکاری و هماهنگی دستگاههای ذیربط


قانون کار :
فصل چهارم

حفاظت فنی و بهداشت کار
مبحث اول
کلیات
ماده 85 - برای صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور رعایت دستورالعملهائی که از طریق شورای عالی حفاظت فنی ( جهت تامین حفاظت فنی ) ووزارت بهداشت , درمان و آموزش پزشکی ( جهت جلوگیری از بیماریهای حرفه ای و تامین بهداشت کار و کارگر و محیط کار ) تدوین میشود , برای کلیه کارگاهها , کارفرمایان “ کارگران و کارآموزان الزامی است .
تبصره - کارگاههای خانوادگی نیز مشمول مقررات این فصل بوده و مکلف به رعایت اصول فنی و بهداشت کار میباشند .
ماده 86 - شورایعالی حفاظت فنی مسئول تهیه موازین و آئین نامه های حفاظت فنی میباشد و از اعضاء ذیل تشکیل میگردد :
1 – وزیر کار و امور اجتماعی یا معاون او که رئیس شورا خواهد بود
2 – معاون وزارت صنایع
3 – معاون وزارت صنایع سنگین
4 - معاون وزارت کشاورزی
5 – معاون وزارت نفت
6 – معاون وزارت معادن و فلزات
7 – معاون وزارت جهاد سازندگی
8 - رئیس سازمان حفاظت محیط زیست
9 – دو نفر از استادان با تجربه دانشگاه در رشته های فنی
10 - دو نفر از مدیران صنایع
11 – دو نفر از نمایندگان کارگران
12 – مدیر کل بازرسی کار وزارت کار و امور اجتماعی که دبیر شورا خوهد بود
تبصره 1 - پیشنهادات شورا به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی رسیده و شورا در صورت لزوم میتواند برای تهیه طرح آئین نامه های مربوط به حفاظت فنی کارگران در محیط کار و انجام سایر وظایف مربوط به شورا , کمیته های تخصصی مرکب از کارشناسان تشکیل دهد .
تبصره 2 – آئین نامه داخلی شورا با پیشنهاد شورایعالی حفاظت فنی به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید .
تبصره 3 - انتخاب اساتید دانشگاه , نمایندگان کارگران و نمایندگان مدیران صنایع مطابق دستورالعملی خواهد بود که توسط شورایعالی حفاظت فنی تهیه و به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید .
ماده 87 - اشخاص حقیقی و حقوقی که بخواهند کارگاه جدیدی احداث نمایند و یا کارگاههای موجود را توسعه دهند , مکلفند بدوا برنامه کار و نقشه های ساختمانی و طرحهای مورد نظر را از لحاظ پیش بینی در امر حفاظت فنی و بهداشت کار , برای اظهار نظر و تائید به وزارت کار و امور اجتماعی ارسال دارند . وزارت کار و امور اجتماعی موظف است نظرات خود را ظرف مدت یکماه اعلام نماید . بهره برداری از کارگاههای مزبور منوط به رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی خواهد بود .
ماده 88 - اشخاص حقیقی یا حقوقی که به ساخت یا ورود و عرضه ماشین می پردازند مکلف به رعایت موارد ایمنی و حفاظتی مناسب میباشند .
ماده 89 – کارفرمایان مکلفند پیش از بهره برداری از ماشینها , دستگاهها , ابزار و لوازم که آزمایش آنها مطابق آئین نامه های مصوب شورایعالی حفاظت فنی ضروری شناخته شده است . آزمایشهای لازم را توسط آزمایشگاهها و مراکز مورد تائید شورایعالی حفاظت فنی انجام داده و مدارک مربوطه را حفظ و یک نسخه از آنها را برای اطلاع به وزارت کار و امور اجتماعی ارسال نمایند .
ماده 90 - کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که بخواهند لوازم حفاظت فنی و بهداشتی را وارد یا تولید کنند , باید مشخصات وسائل را حسب مورد همراه با نمونه های آن به وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت , درمان و آموزش پزشکی ارسال دارند و پس از تائید , به ساخت یا وارد کردن این وسائل اقدام نمایند .
ماده 91 - کارفرمایان و مسئولان کلیه واحدهای موضوع ماده 85 این قانون مکلفند بر اساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تامین حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار , وسایل و امکانات لازم را تهیه و در اختیار آنان قرار داده و چگونگی کاربرد وسایل فوق الذکر را به آنان بیاموزند و در خصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت نمایند . افراد مذکور نیز ملزم به استفاده و نگهداری از وسایل حفاظتی و بهداشتی فردی و اجرای دستورالعملهای مربوطه کارگاه میباشند .
ماده 92 - کلیه واحدهای موضوع ماده 85 این قانون که شاغلین در آنها به اقتضای نوع کار در معرض بروز بیماریهای ناشی از کار قرار دارند باید برای همه افراد مذکور پرونده پزشکی تشکیل دهند و حداقل سالی یکبار توسط مراکز بهداشتی از آنها معاینه و آزمایشهای لازم را بعمل آورند و نتیجه را در پرونده مربوطه ضبط نمایند .
تبصره 1 - چنانچه با تشخیص شورای پزشکی نظر داده شود که فرد معاینه شده به بیماری ناشی از کار مبتلا یا در معرض ابتلا باشد کارفرما و مسئولین مربوطه مکلفند کار او را بر اساس نظریه شورای پزشکی مذکور بدون کاهش حق السعی , در قسمت مناسب دیگری تعیین نمایند .
تبصره 2 - در صورت مشاهده چنین بیمارانی , وزارت کار و امور اجتماعی مکلف به بازدید و تائید مجدد شرایط فنی و بهداشت ایمنی محیط کار خواهد بود .
ماده 93 - به منظور جلب مشارکت کارگران و نظارت بر حسن اجرای مقررات حفاظتی و بهداشتی در محیط و کار و پیشگیری از حوادث و بیماریها ,‌در کارگاههائی که وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت , درمان و آموزش پزشکی ضروری تشخیص دهند کمیته فنی و بهداشت کار تشکیل خواهد شد .
تبصره 1- کمیته مذکور از افراد متخصص در زمینه حفاظت فنی و بهداشت حرفه ای و امور فنی کارگاه تشکیل میشود و از بین اعضاء دو نفر شخص واجد شرایطی که مورد تائید وزارتخانه های کارو امور اجتماعی و بهداشت , درمان و آموزش پزشکی باشند تعیین میگردند که وظیفه شان برقراری ارتباط میان کمیته مذکور با کارفرما و وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت , درمان و آموزش پزشکی میباشد .
تبصره 2 – نحوه تشکیل و ترکیب اعضاء بر اساس دستورالعمل هائی خواهد بود که توسط وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت , درمان و آموزش پزشکی ضروری تشخیص دهند . کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار تشکیل خواهد شد .
ماده 94 - در مواردیکه یک یا چند نفر از کارگران یا کارکنان واحدهای موضوع ماده 85 این قانون امکان امکان وقوع حادثه یا بیماری ناشی از کار را درکارگاه یا واحد مربوطه پیش بینی نمایند میتوانند مراتب را به کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار یا مسئول حفاظت فنی و بهداشت کار اطلاع دهند و این امر نیز بایستی توسط فرد مطلع شده در دفتری که به همین منظور نگهداری میشود ثبت گردد .
تبصره - چانچه کارفرما با مسئول واحد , وقوع حادثه یا بیماری ناشی از کار را محقق نداند موظف است در اسرع وقت موضوع را همراه با دلایل و نظرات خود به نزدیکترین ادره کار و امور اجتماعی محل اعلام نماید . اداره کار و امور اجتماعی مذکور موظف است در اسرع وقت توسط بازرسین کار به موضوع رسیدگی و اقدام لازم را معمول نماید .
ماده 95 – مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار بر عهده کارفرما یا مسئولین واحدهای موضوع ذکر شده در ماده 85 این قانون خواهد بود . هر گاه بر اثر عدم رعایت مقررات مذکور از سوی کارفرما یا مسئولین واحد , حادثه ای رخ دهد , شخص کارفرما یا مسئول مذکور از نظر کیفری و حقوقی و نیز مجازاتهای مندرج در این قانون مسئول است .
تبصره 1 – کارفرما یا مسئولان واحدهای موضوع ماده 85 این قانون موظفند کلیه حوادث ناشی از کار را در دفتر ویژه ای که فرم آن از طریق وزارت کار و امور اجتماعی اعلام میگردد ثبت و مراتب را سریعا“ به صورت کتبی به اطلاع اداره کار و امور اجتماعی محل برسانند .
تبصره 2 – چنانچه کارفرما یا مدیران واحدهای موضوع ماده 85 این قانون برای حفاظت فنی و بهداشت کار وسایل و امکانات لازم را در اختیار کارگر قرار داده باشند و کارگر با وجود آموزشهای لازم و تذکرات قبلی بدون توجه به دستورالعمل و مقررات موجود از آنها استفاده ننماید کارفرما مسئولیتی نخواهد داشت .
در صورت بروز اختلاف , رای هیاًت حل اختلاف نافذ خواهد بود .

برگشت
مبحث دوم
بازرسی کار

ماده 96 – به منظور اجرای صحیح این قانون و ضوابط حفاظت فنی , اداره کل بازرسی وزارت کار و امور اجتماعی با وظایف ذیل تشکیل میشود :
الف – نظارت بر اجرای مقررات ناظر به شرایط کار به مویژه مقررات حمایتی مربوط به کارهای سخت و زیان آور و خطرناک , مدت کار , مزد , رفاه کارگر , اشتغال زنان و کارگران نوجوان .
ب – نظارت بر اجرای صحیح مقررات قانون کار و آئین نامه ها و دستورالعملهای مربوط به حفاظت فنی
ج – آموزش مسائل مربوط به حفاظت فنی و راهنمایی کارگران , کارفرمایان و کلیه افرادی که در معرض صدمات و ضایعات ناشی از حوادث و خطرات ناشی از کار قرار دارند .
د – بررسی و تحقیق پیرامون اشکالات ناشی از اجرای مقررات حفاظت فنی و تهیه پیشنهاد لازم جهت اصلاح میزان ها و دستورالعمل های مربوط به موارد مذکور , مناسب با تحولات و پیشرفتهای تکنولوژی
هـ - رسیدگی به حوادث ناشی از کار در کارگاههای مشمول و تجزیه و تحلیل عمومی و آماری اینگونه موارد به منظور پیشگیری حوادث
تبصره 1 – وزارت بهداشت , درمان و آموزش پزشکی مسئول برنامه ریزی , کنترل , ارزشیابی و بازرسی در زمینه بهداشت کار و درمان کارگری بوده و موظف است اقدامات لازم را در این زمینه بعمل آورد .

تبصره 2- بازرسی بصورت مستمر ، همراه با تذکر اشکالات و معایب ونواقص و درصورت لزوم تقاضای تعقیب متخلفان در مراجع صالح انجام می گیرد .
ماده 97 – اشتغال درسمت بازرسی کار منوط به گذراندن دوره های آموزش نظری وعلمی دربدو استخدام است .
تبصره – آئین نامه شرایط استخدام بازرسان کار وکارشناسان بهداشت کار با پیشنهاد مشترک وزارت کار وامور اجتماعی ، وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی وسازمان اموراداری واستخدامی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید . این شرایط به نحوی تدوین خواهد شد که ثبات واستقلال شغلی بازرسان را تامین کند وآنها را از هرنوع تعرض مصون بدارد.
ماده 98 – بازرسان کار وکارشناسان بهداشت کار درحدود وظایف خویش حق دارند بدون اطلاع قبلی درهر موقع از شبانه روز به موسسات مشمول ماده 85 این قانون وارد شده وبه بارزسی بپردازند ونیز می توانند به دفاتر ومدارک مربوطه در موسسه مراجعه و درصورت لزوم از تمام یا قسمتی از آنها رونوشت تحصیل نمایند.
تبصره – ورود بازرسان کار به کارگاههای خانوادگی منوط به اجازه کتبی دادستان محل خواهد بود.
ماده 99 – بازرسان کار وکارشناسان بهداشت کار حق دارند به منظور اطلاع از ترکیبات موادی که کارگران با آنها درتماس می باشند ویادرانجام کار مورد استفاده قرار می گیرند ، به اندازه ای که برای آزمایش لازم است درمقابل رسید نمونه بگیرند وبه روسای مستقیم خود تسلیم نمایند.
تبصره - سایر مقررات مربوط به چگونگی بازرسی کار مطابق آئین نامه ای خواهد بود که با پیشنهاد شورای عالی حفاظت فنی وبهداشت کار حسب مورد به تصویب وزیر کار وامور اجتماعی و وزیر بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی خواهد رسید.
ماده 100 – کلیه بازرسان کار وکارشناسان بهداشت حرفه ای ، دارای کارت ویژه حسب مورد با امضاء وزیر کار وامور اجتماعی یا وزیر بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی هستند که هنگام بازرسی باید همراه آنها باشد ودرصورت تقاضای مقامات رسمی یا مسئولین کارگاه ارائه شود.
ماده 101 – گزارش بازرسان کار وکارشناسان بهداشت کار درموارد مربوط به حدود وظایف و اختیاراتشان درحکم ضابطین دادگستری خواهد بود .
تبصره 1- بازرسان کار وکارشناسان بهداشت کار می توانند به عنوان مطلع وکارشناس درجلسات مراجع حل اختلاف شرکت نمایند.
تبصره 2 – بازرسان کار وکارشناسان بهداشت کار نمی توانند درتصمیم گیری مراجع حل اختلاف نسبت به پرونده هائیکه قبلاً به عنوان بازرس درمورد آنها اظهار نظر کرده اند ، شرکت کنند.
ماده 102 – بازرسان کار وکارشناسان بهداشت کار نمی توانند درکارگاهی اقدام به بازرسی نمایند که خود یا یکی از بستگان نسبی آنها تا طبقه سوم ویا یکی از اقربای سببی درجه اول ایشان به طور مستقیم در آن ذینفع باشند.
ماده 103 – بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار حق ندارند درهیچ مورد حتی پس از برکناری از خدمت دولت اسرار واطلاعات را که به مقتضای شغل خود به دست آورده اند ویا نام اشخاصی را که به آنان اطلاعاتی داده یا موارد تخلف را گوشزد کرده اند فاش نمایند.
ماده 104 – کارفرمایان و دیگر کسانیکه مانع ورود بازرسان کار وکارشناسان بهداشت کار به کارگاههای مشمول این قانون گردند ویامانع انجام وظیفه ایشان شوند یا از دادن اطلاعات ومدارک لازم به آنان خودداری نمایند ، حسب مورد به مجازاتهای مقرر دراین قانون محکوم خواهند شد.
ماده 105 – هرگاه درحین بازرسی ، به تشخیص بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه ای احتمال وقوع حادثه و یابروز خطر درکارگاه داده شود ، بازرس کار با کارشناس بهداشت حرفه ای مکلف هستند مراتب را فوراً و کتباً به کارفرما یا نماینده او و نیز به رئیس مستقیم خود اطلاع دهند.تبصره 1 – وزارت کار وامور اجتماعی و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، حسب مورد گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت حرفه ای از دادسرای عمومی محل و درصورت عدم تشکیل دادسرا از دادگاه عمومی محل تقاضا خواهند کرد فوراً قرار تعطیل و لاک ومهر تمام یا قسمتی از کارگاه را صادر نماید . دادستان بلافاصله نسبت به صدور قرار اقدام و قرا مذکور پس از ابلاغ قابل اجرا است .
دستور رفع تعطیل توسط مرجع مزبور درصورتی صادر خواهد شد که بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه ای و یاکارشناسان ذیربط دادگستری رفع نواقص و معایب موجود را تائید نموده باشند .
تبصره 2- کارفرما مکلف است درایامی که به علت فوق کار تعطیل می شود مزد کارگران کارگاه را بپردازد .
تبصره 3- متضرران از قرارهای موضوع این ماده درصورت اعتراض به گزارش بازرس کار ویا کارشناس بهداشت حرفه ای و تعطیل کارگاه می توانند از مراجع مزبور ، به دادگاه صالح شکایت کنند ودادگاه مکلف است به فوریت وخارج از نوبت به موضوع رسیدگی نماید . تصمیم دادگاه قطعی وقابل اجراء است .
ماده 106 – دستورالعملها و آئین نامه های اجرایی مربوط به این فصل به پیشنهاد مشترک وزارت کار وامور اجتماعی و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید./