آرشیو

بسته های خدمتی بهورزی اذر 98

 

 

 

فرمهای پذیرش دوره های MPH سال 1392

زمان بندی ثبت نام زمان بندی ثبت نام

 

نامه دستور پذیرش نامه دستور پذیرش

 

جدول 4 جدول 4

 

جدول 3 جدول 3

 

جدول2 جدول2

 

جدول1 - لیست معرفی شذگان جدول1 - لیست معرفی شذگان

 

آئین نامه MPH تخصصی آئین نامه MPH تخصصی

 

آئین نامه MPHعمومی آئین نامه MPHعمومی

 ******************************************

نسخه شماره دو راهنما 15-1-91 نسخه شماره دو راهنما 15-1-91

 ***************************************

فرم گزارش آمار جلب مشارکت مردمی در ارائه خدمات بهداشتی در مانی فرم گزارش آمار جلب مشارکت مردمی در ارائه خدمات بهداشتی در مانی
دستوالعمل تکمیل فرم های آماری جلب مشارکتهای مردمی دستوالعمل تکمیل فرم های آماری جلب مشارکتهای مردمی

  ******************************************

فوری-فوری -قابل توجه همکاران طرح وگسترش(اطلاعات وضعیت ساختمان واحدها) فوری-فوری -قابل توجه همکاران طرح وگسترش(اطلاعات وضعیت ساختمان واحدها)
کنترل زیج های حیاتی (قابل توجه کارشناسان محترم طرح وگسترش شبکه ها) کنترل زیج های حیاتی (قابل توجه کارشناسان محترم طرح وگسترش شبکه ها)

 فایلهای پذیرش دوره های MPHدرسال1390

Ayinname MPH omoomi Ayinname MPH omoomi

 

Ayinname MPH Takhassosi Ayinname MPH Takhassosi

 

D!81488186 D!81488186

 

Jadvale 1-liste moarrefi shodegan Jadvale 1-liste moarrefi shodegan

 

Jadvale 2 Jadvale 2

 

Jadvale 3 Jadvale 3

 

Jadvale 4 Jadvale 4

 

Zaman bandi sabte nam Zaman bandi sabte nam

 

دریافت فرم آماری برنامه پزشک خانواده در پایان هر فصل از شهرستانهای تابعه
دریافت شناسنامه های مراکز آموزش بهورزی در پایان هر سال از مراکز آموزش بهورزی
دریافت فرم های آماری برنامه رابطین بهداشتی در پایان هر فصل از شهرستان های تابعه
دریافت اطلاعات برنامه IHNS از شهرستانهای تابعه در پایان هر سال
ارسال اطلاعات برنامه پزشک خانواده به وزارت متبوع
ارسا ل اطلاعات برنامه رابطین بهداشتی به وزارت متبوع