اعضای واحد سلامت دهان و دندان

آدرس پست الکرونیکی
شماره تماس
مدرک تحصیلی
سمت
نام –نام خانوادگی
ردیف
Mbo _ oh@kums.ac.ir
7257809
دندانپزشک
مدیر گروه
دکتر اسداله محبی
1
Mbo _ oh@kums.ac.ir
7257809
دندانپزشک
کارشناس
دکتر محمد رضا فرخی
2