شاخص های بهداشتی

وضعیت شاخصهای بهداشت محیط درسال1385و1386
سال 1386
سال 1385
شاخص
81
5/78
مراکز تهیه و فروش مواد غذائی دارای معیار بهداشتی (شهری)
61
59
مراکز تهیه وفروش مواد غذائی دارای معیار بهداشتی(روستائی)
82
79
اماکن عمومی دارای معیار بهداشتی(شهری)
51
50
اماکن عمومی دارای معیار بهداشتی(روستائی)
5/64
6/62
خانوارهای روستائی بهره مند از توالت بهداشتی
7/65
66
دفع بهداشتی فضولات حیوانی در خانوارهای روستائی
59
7/56
دفع بهداشتی زباله توسط خانوارهای روستائی
7/98
88
مطلوبیت نمونه های آب آشامیدنی از نظر باکتریولوژیکی (شهری)
80
74
مطلوبیت نمونه های آب آشامیدنی از نظر باکتریولوژیکی (روستائی)
84
84
خانوارهای روستائی که از شبکه عمومی برخوردار می باشند
91
9/92
خانوارهای روستائی که به شبکه عمومی ومنابع بهسازی شده دسترسی دارند
14
9/18
خانوارهای روستائی که آب آشامیدنی خود را با جوشانیدن یا کلرمادر سالمسازی می کنند
9/81
87
بیمارستانهای دارای سیستم جمع آوری مطلوب زباله
85
5/84
بیمارستانهای دارای سیستم جمع آوری و دفع بهداشتی فاضلاب