اعضای واحد

 

ردیف
نام و نام خانوادگی
سمت
مدرک تحصیلی
شماره تلفن
آدرس پست الکترونیک
1
کمال‌الدین جدیدیان
کارشناس مسئول امور آزمایشگاه‌ها
کارشناس ارشد انگل‌شناسی
08317257697
Mbo_lab@kums.ac.ir
2
پگاه فرهادی
کارشناس امورآزمایشگاه‌ها
کارشناس علوم آزمایشگاهی
08317257697
Mbo_lab@kums.ac.ir
3
سیروس قهرمانی
امورآزمایشگاه‌ها
کاردن علوم آزمایشگاهی
08317257697
Mbo_lab@kums.ac.ir