اطلاعات و ارتباطات


آمارکارگاههای تخصصی آموزش سلامت درسال1390

 

 

 

ردیف

 

 

کارگاههای پیش بینی شده

کارگاههای برگزارشده

 

 

1

مقاله نویسی

مقاله نویسی

 

 

2

Spss

Spss

 

 

3

مدیریت تضاد

مدیریت تضاد

 

 

4

جلب حمایت همه جانبه

جلب حمایت همه جانبه

5

تولید پیام

تولید پیام

 

6

مهارتهای ارتباطی

مهارتهای ارتباطی

 

7

بسیج اجتماعی

بسیج اجتماعی

 

 

برنامه های پایش آموزش سلامت در سال 1390

 

 

ردیف

 

پایش های پیش بینی شده

 

پایش های انجام شده

 

1

 

کلیه شهرستانها ی تحت پوشش در سه ماهه اول

 

کلیه شهرستانهای تحت پوشش

 

 

2

 

 

کلیه شهرستانها ی تحت پوشش در سه ماهه دوم

 

 

کلیه شهرستانهای تحت پوشش

 

 

3

 

 

کلیه شهرستانها ی تحت پوشش در سه ماهه سوم

 

 

کلیه شهرستانهای تحت پوشش

 

 

4

  

کلیه شهرستانها ی تحت پوشش در سه ماهه چهارم

 

کلیه شهرستانهای تحت پوشش