آرشیو

 
چک لیست ستا پایش شهرستانچک لیست ستا پایش شهرستان
 
دستور العمل چک لیست پایش ستاد آموزش و ارتقای سلامتدستور العمل چک لیست پایش ستاد آموزش و ارتقای سلامت

دستورالعمل چک لیست ستاددستورالعمل چک لیست ستاد
چک لیست خانه بهداشتچک لیست خانه بهداشت
دستورالعمل چک لیست مرکزدستورالعمل چک لیست مرکز
چک لیست ستادچک لیست ستاد

چک لیست مرکزچک لیست مرکز
دستورالعمل چک لیست خانه بهداشتدستورالعمل چک لیست خانه بهداشت

قابل توجه کارشناسان آموزش سلامت-دانلود فایل پاورپوینت کارگاه 27-3-91قابل توجه کارشناسان آموزش سلامت-دانلود فایل پاورپوینت کارگاه 27-3-91
آرشیو مواد آموزشی( کتاب)آرشیو مواد آموزشی( کتاب)
آرشیو مواد آموزشی 2آرشیو مواد آموزشی 2

آرشیو مواد آموزشی 3آرشیو مواد آموزشی 3

آرشیو مواد آموزشی 3آرشیو مواد آموزشی 4
آرشیو مواد آموزشی 5آرشیو مواد آموزشی 5
آرشیو مواد آموزشی 6آرشیو مواد آموزشی 6
آرشیو مواد آموزشی 7آرشیو مواد آموزشی 7
آرشیو مواد آموزشی 8آرشیو مواد آموزشی 8
 

 ***********************************************************

چک لیست خانه بهداشت چک لیست خانه بهداشت
چک لیست ستاد چک لیست ستاد
چک لیست مرکز چک لیست مرکز
دستورالعمل چک لیست ستاد دستورالعمل چک لیست ستاد
دستورالعمل چک لیست مرکز دستورالعمل چک لیست مرکز
دستورالعمل چک لیست خانه بهداشت دستورالعمل چک لیست خانه بهداشت

 ***********************************************************

گزارش فعالیت های هفته سلامت با توجه به گروه های هدف گزارش فعالیت های هفته سلامت با توجه به گروه های هدف
فرم مهارتهای اساسی آموزشی فرم مهارتهای اساسی آموزشی
قابل توجه کارشناسان آموزش سلامت-دستورالعمل و فرم های اجرایی تیم نیاز سنجی قابل توجه کارشناسان آموزش سلامت-دستورالعمل و فرم های اجرایی تیم نیاز سنجی

صورتجلسه  دومین جلسه مشترک روابط عمومی و آموزش سلامت صورتجلسه دومین جلسه مشترک روابط عمومی و آموزش سلامت

قابل توجه کارشناسان آموزش سلامت-برنامه کلاس یکروزه ارزیابی رسانه قابل توجه کارشناسان آموزش سلامت-برنامه کلاس یکروزه ارزیابی رسانه

 

پرسشنامه بررسی آگاهی، نگرش وعملکرددرخصوص پیشگیری ازمصرف سیگار پرسشنامه بررسی آگاهی، نگرش وعملکرددرخصوص پیشگیری ازمصرف سیگار
صورتجلسه  سوم کمیته علمی آموزش سلامت89 صورتجلسه سوم کمیته علمی آموزش سلامت89
پیشگیری از حوادث ترافیکی 1.zip پیشگیری از حوادث ترافیکی 1.zip
پیشگیری از حوادث ترافیکی 2.zip پیشگیری از حوادث ترافیکی 2.zip
پیشگیری از حوادث ترافیکی 3.zip پیشگیری از حوادث ترافیکی 3.zip
پیشگیری از حوادث ترافیکی 4.zip پیشگیری از حوادث ترافیکی 4.zip
پیشگیری از حوادث ترافیکی 5.zip پیشگیری از حوادث ترافیکی 5.zip
 

جدول گزارش فعالیت آموزشی برنامه بسیج

عنوان دوره آموزشی برگزار شده عنوان دوره آموزشی برگزار شده

 *****************************************************************************************

قابل توجه کارشناسان آموزش سلامت-چک لیست ستاداصلاح شده در قسمت تجهیزات و پشتیبانی قابل توجه کارشناسان آموزش سلامت-چک لیست ستاداصلاح شده در قسمت تجهیزات و پشتیبانی

  *****************************************************************************************

salnameh salamt2 Setup.zip salnameh salamt2 Setup.zip
قابل توجه کارشناسان آموزش سلامت- اسلاید آموزشی تولید و ارزشیابی رسانه قابل توجه کارشناسان آموزش سلامت- اسلاید آموزشی تولید و ارزشیابی رسانه
قابل توجه کارشناسان آموزش سلامت - اسلاید های پیام اثر بخش قابل توجه کارشناسان آموزش سلامت - اسلاید های پیام اثر بخش
شاخص واحدهای استانی2 شاخص واحدهای استانی2
قابل توجه کارشناسان آموزش سلامت - فرمت گواهی کارگاههای آموزشی مجوزدار

قابل توجه کارشناسان آموزش سلامت - فرمت گواهی کارگاههای آموزشی مجوزدار

 

 *****************************************************************************************

فرم IEC.doc فرم IEC.doc

*******************************************************

راهنمای آموزشی اعتیاد راهنمای آموزشی اعتیاد
پیامهای آموزشی درمورداهمیت مصرف آب پیامهای آموزشی درمورداهمیت مصرف آب
*****************************************************************************************
     چک لیست های اصلاح وبازنگری شده پایش فعالیت های واحد آموزش سلامت در3سطح خانه بهداشت ، مراکز وستادشهرستانها