مشخصات اعضای گروه بهبود تغذیه

ردیف نام و نام خانوادگی سمت مدرک تحصیلی شماره تماس آدرس پست الکترونیک
 1 نیلوفر حیدری مدیر گروه لیسانس تغذیه 37263845 73N.H73@Gmail.com
 2 فرید اردیخانی کارشناس گروه فوق لیسانس 37263845 Darya.f.219@Gmail.com
 3 سارا اربابی جم کارشناس گروه لیسانس تغذیه 37263845 arbabysara60@Gmail.com