مشخصات اعضای گروه بهبود تغذیه

ردیفنام و نام خانوادگیسمتمدرک تحصیلیشماره تماسآدرس پست الکترونیک
 1نیلوفر حیدریمدیر گروهلیسانس تغذیه3720245373N.H73@Gmail.com
 2فرید اردیخانیکارشناس گروهفوق لیسانس37202453Darya.f.219@Gmail.com