دفتر و محل این گروه در معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، به ادرس زیر است:

·     کرمانشاه، میدان دکتر فاطمی، ابتدای خیابان بهار، معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، طبقه همکف، اتاق شماره  4 " گروه بهبود تغذیه جامعه "

مدیرگروه: خانم نیلوفر حیدری

کارشناس تغذیه گروه: آقای فرید اردیخانی، خانم سارا اربابی جم

  •      کد پستی:6718874414
  •       شماره تلفن مستقیم  گروه: 37263845
  •       فاکس: 37257799