·       استراتژی های برنامه بهبود تغذیه:

1-    آموزش و اطلاع رسانی

2-    تقویت همکاری های درون بخشی و بین بخشی

3-    اجرای حمایت تغذیه ایی جهت گروه های آسیب پذیر و با همکاری سازمانهای حمایتی (جذب امکانات سایر ادارات در جهت رسیدن به اهداف سازمانی معاونت بهداشتی)

4-    بررسی وضعیت موجود و تحقیق

5-    مکمل یاری گروه های سنی و جنسی بر پایه دستورالعمل های کشوری

6-    پایش و ارزشیابی

7-    راه اندازی واحدهای مشاوره تغذیه

·       برنامه های گروه بهبود تغذیه جامعه:

1- ارتقاء فرهنگ و سواد  تغذیه ای گروه های هدف

2- پیشگیری و کنترل  کمبود ریز مغذی های شایع (ید، آهن، ویتامین های D ، A)

3- بهبود تغذیه و رشد کودکان 

4- بهبود تغذیه نوجوانان و دانش آموزان

5- بهبود تغذیه مادران باردار و شیرده

6 - بهبود تغذیه جوانان، میانسالان و سالمندان

8-    امنیت غذا و تغذیه

9-     مدیریت تغذیه در بحران

10- ارائه خدمات مشاوره تغذیه و رژیم درمانی توسط کارشناسان تغذیه مستقر در مراکز خدمات جامع سلامت، (چاقی، دیابت، پرفشاری خون، دیس لیپیدمیا و بیماری های قلبی عروقی، اختلال رشد کودکان ، رژیم غذایی بارداری، تغذیه نوجوانان و ....)

11- برنامه جامع پیشگیری و کنترل چاقی در گروههای مختلف سنی

 

·        اهم فعالیت های جاری برنامه بهبود تغذیه که در بخش بهداشت انجام می شود :

1-    برنامه ریزی عملیاتی استانی

2-    آموزش جامعه از طریق برگزاری همایش هاو مناسبت های تغذیه ای، بسیج های آموزشی و اطلاع رسانی، صدا و سیما و نیز دیگر رسانه های ارتباط جمعی، برگزاری کلاس های آموزش گروهی و نیز آموزش چهره به چهره در مراکز خدمات جامع سلامت، پایگاه های خدمات جامع سلامت و خانه های بهداشت

3-    آموزش کارکنان در رده های مختلف، ادارات و بخش خصوصی

4-    پایش و نظارت اجرای برنامه های در سطح واحدهای محیطی شهرستان ها

5-    اجرای برنامه های حمایتی مشارکتی بهبود تغذیه کودکان زیر6 سال با همکاری کمیته امداد استان

6-    اجرای برنامه حمایت تعذیه ایی از مادران باردار و شیرده واجد شرایط و با مشارکت بنیاد علوی

7-    اجرای طرح تامین یک وعده غذای گرم در سطح روستا مهدهای استان با همکاری سازمان بهزیستی

8-    اجرای برنامه پایش سالانه ید ادرار دانش آموزان 10- 8 ساله

9-    اجرای برنامه های جدید تغذیه در طرح تحول نظام سلامت در بهداشت

10-    پیگیری در خصوص جذب و بکارگیری و آموزش کارشناسان تغذیه در مراکز خدمات جامع سلامت

11- راه اندازی مراکز مشاوره تغذیه رژیم درمانی در سطح شهرستان ها

12- اجرای طرح های  کشوری و استانی شامل:

- بررسی وضعیت شاخص های آنتروپوتومتریک کودکان زیر 6 سال (3 مرحله)

- بررسی شیوع گواتر و میانه ید ادرتار دانش آموزان (3 مرحله)

- شیوع تولد نوزاد کم وزن

- الگوی مصرف روغن

- بررسی الگوی مصرف مواد غذایی

- بررسی وضعیت ریز مغذیها- پورا (2 مرحله)

- وضعیت مصرف روغن و نوشابه در رستوران های مراکز دولتی

- اجرای آزمایشی راهنمای ملی بررسی های تغذیه ای به روش تن سنجی برای کودکان زیر 5 سال با همکاری سازمان یونیسف در شهرستان روانسر

- اجرای طرح کشوری برسی آگاهی، نگرش و عملکرد خانوارها و کارکنان بهداشتی درمانی در خصوص تغذیه (2 مرحله)

- بررسی بسامد خوراک در طرح سلامت بهورزان

13- اجرای برنامه آموزش تغذیه و آهن یاری دختران

14- اجرای برنامه آموزش تغذیه و مکمل یاری با ویتامین D  در دختران و پسران دانش آموز

15- تدوین برنامه غذایی جهت مدارس شبانه روزی و نظارت بر حسن اجرای آن

16- برگزاری کارگاه استانی نقش تغذیه در شیوه زندگی سالم با همکاری اعضائ هیئت علمی گروه تغذیه دانشکده بهداشت و دانشکده داروسازی

17- برگزاری کارگاه استانی پایش و ازشیابی اختلالات ناشی از کمبود ید با همکاری اداره معاونت دارو و غذا

18- برگزاری کارگاههای آموزشی بستهای جدید تغذیه در طرح تحول نظام سلامت در بهداشت

19- برگزاری کارگاه های آموزشی تغذیه در بحران

20- اجرای طرح ارزیابی وضعیت  نمکهای مصرفی در سطح خانوارها و اماکن

21- طراحی و تدوین و چاپ نشریات آموزشی

22- تشکیل کمیته غنی سازی آرد با آهن و اسید فولیک و برگزاری دوره های آموزشی در این زمینه:

23- برگزاری جشنواره غذا

24- برگزاری کارگاه های اموزشی تغذیه در سنین مدرسه

25- نظارت بر اجرای برنامه مکمل یاری با ویتامین D در سالمندان و میانسالان و نوجوانان با همکاری سایر گروه های کارشناسی معاونت

26- برگزاری 8 کارگاه و همایش اموزشی در زمینه تغذیه بازنسشتگان و سالمندان

27- اجرای برنامه اموزشی و مداخله ایی در خصوص زلزله