اعضای گروه

مشخصات اعضای گروه طرح و گسترش

ردیف نام و نام خانوادگی سمت مدرک تحصیلی شماره تماس آدرس پست الکترونیک
 1 صفیار صحرایی مدیر گروه فوق لیسانس مدیریت 37202451 Mbo_Kermanshah@yahoo.com
 2 سعدیه مروتی کارشناس مسئول آموزش بهورزی لیسانس پرستاری 37257701 Mbo_Kermanshah@yahoo.com
 3 فرحناز شکارچی کارشناس آموزش بهورزی فوق لیسانس عمران 37257701 Mbo_Kermanshah@yahoo.com
 4 زینب طاها کارشناس برآورد نیروی انسانی فوق لیسانس مدیریت 37257701 Mbo_Kermanshah@yahoo.com
 5 سیاوش دوستمرادی کارشناس طرح و توسعه شبکه ها لیسانس بهداشت عمومی 37257702 Mbo_Kermanshah@yahoo.com
 6 جعفریارمرادیان کارشناس طرح و توسعه شبکه ها لیسانس بهداشت عمومی 37257703 Mbo_Kermanshah@yahoo.com
 7 فریبا تیموری کارشناس طرح و توسعه شبکه ها فوق لیسانس مامایی 37257703 Mbo_Kermanshah@yahoo.com
 8 فریبا احمدی کارشناس طرح و توسعه شبکه ها فوق لیسانس مدیریت 37257702 Mbo_Kermanshah@yahoo.com