اعضای گروه

مشخصات اعضای گروه طرح و گسترش

ردیفنام و نام خانوادگیسمتمدرک تحصیلیشماره تماسآدرس پست الکترونیک
 1صفیار صحراییمدیر گروهفوق لیسانس مدیریت37202451Mbo_Kermanshah@yahoo.com
 2سعدیه مروتیکارشناس مسئول آموزش بهورزیلیسانس پرستاری37257701Mbo_Kermanshah@yahoo.com
 3فرحناز شکارچیکارشناس آموزش بهورزیفوق لیسانس عمران37257701Mbo_Kermanshah@yahoo.com
 4زینب طاهاکارشناس برآورد نیروی انسانیفوق لیسانس مدیریت 37257701Mbo_Kermanshah@yahoo.com
 5مهر انگیز توکلیکارشناس جلب مشارکت های مردمیلیسانس بهداشت عمومی37257701Mbo_Kermanshah@yahoo.com
 6سیاوش دوستمرادیکارشناس طرح و توسعه شبکه هالیسانس بهداشت عمومی37257702Mbo_Kermanshah@yahoo.com
 7جعفریارمرادیانکارشناس طرح و توسعه شبکه هالیسانس بهداشت عمومی37257703Mbo_Kermanshah@yahoo.com
 8فریبا تیموری کارشناس طرح و توسعه شبکه هافوق لیسانس مامایی37257703Mbo_Kermanshah@yahoo.com
 9فریبا احمدی کارشناس طرح و توسعه شبکه هافوق لیسانس مدیریت37257702Mbo_Kermanshah@yahoo.com
 10مجتبی سلیمیکارشناس طرح و توسعه شبکه هافوق لیسانس حشره شناسی37257702Mbo_Kermanshah@yahoo.com
 11فرزانه مرادیمتصدی امردفتری گروهفوق دیپلم37257701Mbo_Kermanshah@yahoo.com