کلیات گروه

تاریخچه :
در دهه 1350 (وسالهای قبل از آن) برای کنترل بیماریهای واگیردار ، گروههای سیار جهت انجام اموری همانند واکسیناسیون ، مبارزه با مالاریا ، مبارزه با سل و ..... به نقاط مختلف اعزام و ارائه خدمت می نمودند . از سال 1319 طرح تربیت بهدار در مشهد ( ودر سال 1325 در اصفهان و شیراز )، در سال 1343 طرح سپاه بهداشت ، در سال 1351 طرح آذربایجان غربی ، و در بعضی از استان های دیگر هم طرحهایی برای خدمات رسانی مناسب اجرا و ارزشیابی گردید . در نهایت از سال 1364 طرح توسعه شبکه های بهداشتی درمانی در سراسر کشور ( در هر استان یک شهرستان ) به اجرا گذاشته شد و در سال های بعد به تدریج به بقیه شهرستان ها هم تعمیم داده شد .از همان سال این طرح در استان کرمانشاه شروع گردید که در نهایت در پایان سال 1396، تعداد 647 خانه بهداشت و 60 مرکز خدمات جامع سلامت روستایی ، 74مرکز خدمات جامع سلامت شهری و 144 پایگاه سلامت مستقل و ضمیمه شهری ارائه خدمت به جمعیت تحت پوشش را به عهده دارند.
رسالت 
سلامت یکی از عوامل اساسی توسعه پایدار درهر جامعه ای است و وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی به منظور دست یابی به این  هدف در قالب استقرار شبکه های بهداشتی درمانی از سال 1364 این رسالت را بر عهده گرفته و طی سالهای گذشته گامهای موثر و اساسی در این راستا برداشته است . هماهنگ با برنامه های وزارت متبوع ، گروه مدیریت  شبکه با هدف ارتقاء سطح سلامتی مردم ، انجام وظیفه  می نماید.
وظایف
1- راه اندازی و تجهیز واحد های بهداشتی درمانی شهرستانهای تابعه 
2- نظارت بر چگونگی فعالیت واحد های بهداشتی درمانی
3- اصلاح ، ایجاد و توسعه واحد های بهداشتی درمانی
4- تداوم ، ارتقاء ونظارت بربرنامه پزشک خانواده و بیمه روستایی
5- تعیین محل زمین و پیشنهاد احداث ساختمان واحد های بهداشتی درمانی وپیگیری پروژه های عمرانی 
6- پیشنهاد ایجاد و اصلاح تشکیلات سازمانی نیروی انسانی واحد های بهداشتی درمانی
7- تامین و توزیع نیروی انسانی و جذب نیرو های مشمول طرح و پیام آوران بهداشت و نظارت بر نحوه خدمت آنان 
8- هماهنگی امور مربوط به نقل و انتقال ، ماموریت آموزشی و ماموریت بدون دریافت فوق العاده شغل کارکنان
9- تهیه بانک اطلاعات جامع واحد های بهداشتی درمانی طبق طرح و فعال و بهره برداری و ارسال به وزارت متبوع
10- تقویت برنامه گسترش مراقبتهای اولیه سلامت درمناطق حاشیه شهرها وشهرهای بالای 20هزارنفر (PHC  شهری )
11- انجام امور مربوط به پذیرش ، آموزش و استخدام دانش آموزان بهورزی و باز آموزی بهورزان شاغل وکارکنان رده های میانی
12- ارتقاء دانش و عملکرد بهورزان از طریق آزمون ، پایش و باز آموزی سالیانه
13- توزیع فصلنامه بهورز بین ادارات ، سازمانها ، دانشگاهها ، دانشکده ها ، مراکز شهرستانها ،خانه های بهداشت و.... به منظور آگاهی ، اطلاع رسانی و افزایش دانش بهداشتی و تهیه عکس ، مقاله و مطالب علمی برای دفتر فصلنامه بهورز.
14- تشکیل شورای بهورزی شهرستان و استان
15- ارتقاء سطح مدرک تحصیلی بهورزان از طریق اختصاص 5/43 واحد درسی بهورزی به افراد شایسته به منظور کسب مدرک تحصیلی دیپلم کار و دانش .
16- انتخاب و معرفی مربیان و بهورزان نمونه در روز بهورز به منظور تشویق و ایجاد انگیزه در آنان.
17- ارتقا دانش و عملکرد مربیان مراکزآموزش بهورزی از طریق باز آموزی سالیانه آنان 

 

ن