طرح و توسعه شبکه ها

وظایف طرح و گسترش در بخش راه اندازی واحدها :

1 در صورتیکه توسط وزارت کشور شهرستان جدیدی در حوزه استان ایجاد شود ، جهت آن شهرستان « طرح توسعه واحدهای بهداشتی درمانی »و « تشکیلات نیروی انسانی »طراحی و از طریق وزارت متبوع و دانشگاه علوم پزشکی نیروی انسانی مورد نیاز مستقر می گردد .

2 در ابتدای راه اندازی هر واحد جدید ( اعم از مرکز بهداشت شهرستان ، مراکز بهداشتیدرمانی و خانه های بهداشت ) یک بار تجهیزات مورد نیاز تامین می گردد . در سنوات بعدی نگهداری و جایگزینی تجهیزاتاز محل منابع شبکه های بهداشت و درمان صورت می گیرد . در صورت تخصیص منابع جدید از سوی وزارت متبوع یا دانشگاه علوم پزشکی با توجه به تعداد واحدهای فعال هر شبکه ، تقسیم می گردد .

3 اگر مطابق طرح و گسترش هر شهرستان واحدی تاکنون فعال نشده باشد ( مانند مرکز بهداشتی درمانی یا خانه بهداشت ) با توجه به معیارهایی همانند : جمعیت تحت پوشش ، امکان تامین نیروی انسانی ، فضای فیزیکی و .... در اولویت راه اندازی قرار می گیرند . برای این واحدها نیز در شروع راه اندازی منابع مالی جهت خرید تجهیزات تامین می گردد .

تا تکمیل واحدهای بهداشتی درمانی ، نیاز به راه اندازی 30 واحد جدید می باشد .

1  2

وظایف طرح و گسترش در بخش فضای فیزیکی:

در ابتدای هر سال برحسب میزان منابع مالی تخصیصی جهت احداث و نوسازی واحدهای بهداشتی درمانی با همکاری گروه فنی دانشگاه اقدام میگردد با توجه به فرسودگی بالای ساختمانهای قدیمی و نیز تعداد زیاد واحدهای استیجاری و استقرار موقت ، به ناچار هر سال تعداد معدودی ، در اولویت احداث قرار می گیرند .

براساس تفاهم نامه سه جانبه مشترک بین وزیر محترم بهداشت درمان و آموزش پزشکی ، استاندار محترم کرمانشاه و ریاست محترم داشنگاه علوم پزشکی کرمانشاه تعداد 300 پروژه عمرانی با اعتباری بالغ بر 196 میلیارد تومان مصوب گردیده است که در سه فاز در حال اجرا می باشد . در فاز اول و دوم تعداد 18 پایگاه سلامت شهری ، 18 مرکز خدمات جامع سلامت روستایی ، 16 مرکز خدمات جامع سلامت شهری ، یک مرکز کاهش آسیب استانی ، 53 محل زیست پزشک ، 15 خانه بهداشت و9 مجتمع اداری شامل ستاد شبکه ، مرکز بهداشت ، مرکز آموزش بهورزی) و 5 مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری در نظر گرفته شده است که تا پایان سال 1396 تعداد 97 پروژه  بهداشتی به پیمانکار تحویل شده ودر مرحله ساخت می باشند و تعداد 127 پروژه نیز در مرحله واگذاری به پیمانکار و مراحل مناقصه می باشد . تعداد 76 پروژه نیز برای فاز سوم در نظر گرفته شده است.

 1 2