برنامه تامین و گسترش مراقبت‌های اولیه سلامت از طریق تقویت شبکه بهداشت و درمان در مناطق شهری ( PHCشهری)
با توجه به ضرورت گسترش مراقبت‌های اولیه سلامت برای تحقق پوشش همگانی سلامت در مناطق حاشیه شهرها و شهرهای بالای 20 هزار نفر در سال 1393 اجرای  برنامه شروع شد.
پس از اجرای مقدمات برنامه که شامل جلسات هماهنگی، اطلاعیه جذب نیرو، آگهی مناقصه و ... با اجرای فاز اول  برنامه 31 پایگاه سلامت در مناطق حاشیه‌ای و شهرهای 20 تا 50 هزار نفر به بخش خصوصی واگذار گردید و 91 نفر مراقب سلامت جذب شد.
سپس با تحت پوشش قرار گرفتن تمام شهرهای بالای 20 هزار نفر، 85 پایگاه سلامت به بخش خصوصی واگذار شد و 319 نفر مراقب سلامت (شامل: کاردان، کارشناس بهداشت خانواده، مامایی، بیماری ها)، 15 نفر روانشناس بالینی، 13 نفر کارشناس تغذیه، 24 نفر بهداشت محیط و حرفه‌ای و 53 نفر خدمتگزار جذب گردید.
هدف از اجرای طرح تحول سلامت در حوزه بهداشت:
1- عدالت در سلامت از نظر دسترسی به خدمات، بهره مندی از خدمات ارائه شده و حفاظت مالی از آنان در بستر پوشش بیمه همگانی
2- پوشش فعال همه آحاد مردم
3- ارائه بسته خدمات جامع و ادغام یافته
4- بهبود کیفیت خدمات
5- حداکثر حفاظت مالی از مردم (در ارائه خدمات بهداشتی اولیه (PHC) در پایگاه‌های سلامت هیچ گونه وجهی از مراجعین دریافت نمی‌گردد و کلیه خدمات رایگان می‌‌باشد)
6- اصلاح نظام پرداخت و شیوه خرید خدمت
7- اصلاح رفتار گیرندگان و ارائه دهندگان خدمت
8- ارتقا شاخص های سلامت
9- افزایش رضایتمندی گیرندگان خدمت (مردم) و ارائه دهندگان خدمت