پزشک خانواده

پزشک خانواده یا بیمه روستایی 
برنامه ها و فعالیت های پزشک خانواده
اجرای برنامه پزشک خانواده در استان کرمانشاه از سال 1384 لغایت 1397
برنامه پزشک خانواده : 
برنامه پزشک خانواده تحول عظیمی در نظام سلامت ایجاد کرد و هدف اصلی اجرای این طرح سازماندهی نظام سلامت و درمان در کشور است تا به این وسیله خدمات بهداشتی درمانی تمامی افراد ساکن در روستاهای کشور را پوشش دهد و در هزینه های درمانی کشور نیز تا حدود زیادی صرفه جویی شود . پزشک خانواده مسئول ارائه خدمات جامع سلامت بطور مستمر به افراد تحت پوشش خود ( اعم از سالم و بیمار) بدون توجه به اختلاف سنی ، جنسی ، افتصادی ، فرهنگی و نوع بیماری از قبل از تولد تا لحظه مرگ می باشد . پزشک خانواده موظف به ارائه خدمات با کیفیت ، جامع و متناسب با نیاز مردم برای تامین حفظ و ارتقای سلامت فرد ، خانواده و جامعه بوده و مسئول ارتقای سلامت جسمی ، روانی و اجتماعی جمعیت تحت پوشش وی است. اجرای این طرح کار مشترکی است بین وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی از یک سو و وزارت رفاه و تامین اجتماعی از سوی دیگر.
اهداف برنامه : 
عدالت در سلامت
 ارائه خدمات بصورت تیمی 
جلب مشارکت مردم در ارتقای سلامت 
جلب مشارکت سایر بخش های توسعه در برنامه های سلامت 
اراته خدمات سلامت در قالب نظام ارجاع 
اصلاح شیوه زندگی مردم
اجرای برنامه در استان کرمانشاه : 
در ابتدای سال 1384 و پس از تصویب بودجه بیمه روستایی در اسفند 1383، مجموعه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه فعالیت خود را جهت اجرای برنامه پزشک خانواده شروع نمود. در پایان سال 1384 در95 مراکز بهداشتی درمانی ، 95 پزشک و 54 ماما در کنار سایر کارکنان ، خدمات بهداشتی درمانی را به جمعیت تحت پوشش ارائه نمودند. عدم امکان استخدام پزشک برای تمام مراکز گاهی موجب محرومیت چند روزه و حتی چند هفته ای یک مرکز ازخدمات پزشک عمومی می شد و در مواردی به ناچار از یک پزشک در دو مرکز مجاور به صورت چند روز در هفته استفاده می شد . بدیهی است درچنین شرایطی ، خدمات بهداشتی درمانی مناسبی به بیماران ( و نیز دهگردشی مناسب به خانه های بهداشت تحت پوشش ) ارائه نمی گردید. اعزام پزشکان طرحی و پیام آور نیز فقط خلاءهای ضروری و اورژانسی را پوشش می داد. در مورد ماما، داروخانه و...نیز مشکلات عدیده ای دامنگیر شبکه های بهداشتی درمانی بود. 
پس از 5 ماه کار سنگین کارشناسی، برگزاری جلسات متعدد با همکاران ستادی و کارشناسان اداره کل بیمه خدمات درمانی ، شرکت در جلسات آموزشی و توجیهی وزارت متبوع، از نیمه دوم مرداد 1384 قراردادهای اولیه با بیمه خدمات درمانی منعقد و اولین گروه از پزشکان و ماماهای طرف قرارداد در مراکز بهداشتی درمانی مستقر گردیدند. 
در پایان سال 1384 تعداد 176 پزشک عمومی و126 ماما در 95 مرکز بهداشتی درمانی مستقر و ارئه خدمات می نمودند . در ابتدای سال 1397 ، در103 مرکز بهداشتی درمانی ، 189 پزشک عمومی و 155 ماما در قالب پزشک خانواده مشغول ارائه خدمت به مردم روستاهای استان کرمانشاه می باشند. 
هدف کلی: 
حفظ و ارتقاء سطح سلامت جمعیت روستایی و شهری زیر 20 هزار نفر استان از طریق اجرای برنامه پزشک خانواده. 
اهداف اختصاصی:    
 - 1 تداوم فعالیت 647 خانه بهداشت و 103 مرکز بهداشتی درمانی مجری برنامه. 
2- جذب پزشک و ماماهای مورد نیاز بر اساس استانداردهای برنامه پزشک خانواده. 
- 3  ارتقاء سطح آگاهی همکاران ستادی در شهرستانها و نیز ستاد مرکز بهداشت استان. 
4 - ارتقاء حمایت و همکاری سایر ادارات و نهادها در اجرای برنامه پزشک خانواده. 
5 - تأمین تجهیزات مورد نیاز واحدهای ارائه دهنده خدمات. 
 -6 ارتقاء هماهنگی با سطوح تخصصی جهت پذیرش بیماران ارجاعی و ارائه پسخوراند. 
7  - و... 
استراتژیها: 
(1  جلب حمایت و مشارکت ادارات و نهادهای استانی و شهرستانی 
2  )جلب مشارکت جامعه 
( 3 توانمند سازی کارکنان در سطوح ستادی و محیطی 
( 4نظارت مداوم بر نحوه اجرای برنامه 
5) بهبود استاندارد تجهیزات واحدهای مجری برنامه 
 (6ارتباط مستمر با اداره کل بیمه خدمات درمانی و جذب حداکثر اعتبارات 
7) و...
فعالیتها: 
تشکیل جلسات هماهنگی با حضور هیئت رئیسه دانشگاه( بر حسب نیاز)
تشکیل جلسات مستمر با کارشناسان ستادی مرکز بهداشت استان 
تشکیل جلسات هماهنگی با کارشناسان اداره کل بیمه خدمات درمانی 
تعیین و صدور ابلاغ جهت اعضاء ستاد اجرایی برنامه پزشک خانواده 
تشکیل جلسات ستاد اجرایی برنامه بیمه روستایی 
جذب و اعزام پزشکان استخدامی، طرحی، پیام آور و آزاد به شهرستانها بر حسب نیاز
مطرح نمودن اهمیت اجرای برنامه در شورای اداری استان(بر حسب نیاز)
تعیین و صدور ابلاغ جهت ناظرین شهرستانهای تابعه
تشکیل جلسات توجیهی – آموزشی جهت مدیران شبکه ها، معاونین بهداشتی و کارشناسان ستادی 
اطلاع رسانی عمومی از طریق رسانه های ارتباط جمعی ( تلویزیون،رادیو، نشریات محلی و...)
پایش شهرستانهای تابعه توسط تیمهای اعزامی از مرکز بهداشت استان و ارائه پسخوراند
توزیع اعتبارات و نظارت بر خرید تجهیزات مراکز بهداشتی درمانی مجری برنامه 
نظارت مستمر بر درآمدها و هزینه های برنامه 
بررسی و تأیید قراردادهای شبکه ها با اداره کل بیمه خدمات درمانی 
هماهنگی مستمر با معاونت درمان جهت رفع مشکلات پذیرش بیماران ارجاعی و ارائه پسخوراند 
و....
مشکلات برنامه : 
1. کمبود پزشک 
2. عدم کفایت سرانه ها با توجه به افزایش هزینه ها 
3. افزایش بار مراجعات 
4. مشکلات مربوط به نظام ارجاع ( پذیرش،بازخورد و...) 
5. کمبود دارویار و بهیار جهت داروخانه و تزریقات
6. کمبود اعتبارات جهت جایگزینی تجهیزات فرسوده
7. عدم دریافت بموقع اعتبارات از اداره کل بیمه خدمات درمانی 
8. و...
کمیته دانشگاهی برنامه بیمه روستایی و پزشک خانواده :
اعضای این کمیته عبارتند از: رییس دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی، مدیرکل بیمه سلامت  استان، معاونین بهداشت و درمان دانشگاه/ دانشکده، مدیر گروه گسترش شبکه دانشگاه/ دانشکده، معاون بیمه سلامت ، رییس اداره نظارت یا اسناد پزشکی و مسئول امور روستاییان بیمه سلامت  استان و مدیرکل امور اجتماعی استانداری در مراکز استان¬ها و فرماندار در دانشگاه های مستقر در شهرستان هایی که مرکز استان نیستند