آموزش بهورزی

مراکز آموزش بهورزی و بازآموزی کارکنان نظام سلامت :

مراکز آموزش بهورزی و بازآموزی کارکنان نظام سلامت، در راستای تحقق اهداف نظام سلامت در کشور و با هدف بهره مند کردن خانه های بهداشت از بهورزان دارای مهارت های کافی و اجرای برنامه های بازآموزی کارکنان نظام سلامت تاسیس گردیده اند.  این هدف از طریق آموزش و تربیت بهورزان قبل از استخدام، تدوین و اجرای برنامه های باز آموزی  وفراهم آوردن امکانات مورد نیاز و توانمندسازی نیروی انسانی شاغل در سیستم تحقق می یابد

 مرکزآموزش بهورزی واحدی ستادی ، با فضای فیزیکی مستقل است که زیر نظر مستقیم رئیس مرکز بهداشت شهرستان فعالیت می نماید.کارشناس مسوول آموزش  بهورزی معاونت بهداشتی دانشگاه/دانشکده مسوول نظارت بر فعالیت های مراکز آموزش بهورزی شهرستان ها و ارزشیابی عملکرد آنها است.

شروع فعالیت:

آموزش بهورزی کرمانشاه نیز  از سال 1357 فعالیت خود را شروع کرده و ا کنون درشهرستانهای ( کرمانشاه –  اسلام آباد غرب –  کنگاور – صحنه – هرسین – سنقر – سر پل ذهاب – پاوه – جوانرود- گیلانغرب ) فعال می باشد.  در پایان سال 1396، 1133 نفر بهورز در 647 خانه بهداشت مشغول خدمت می باشند. 

عناوین برنامه های  مرکز آموزش بهورزی و بازآموزی کارکنان سلامت:

1. جذب و تربیت بهورزان طی دوره آموزشی  دوساله  ،برگزاری دوره های آموزشی 147 ساعته تئوری و50 ساعته عملی برای مراقبین سلامت( کاردان یاکارشناسان مامایی،بهداشت عمومی با گرایش سلامت خانواده وبیماریهاکه در برنامه تحول نظام سلامت پس از گذراندن دوره وآموزش عملی  به مراقب سلامت تبدیل شده ودرپایگاههای شهری وظیفه خدمت رسانی خدمات اولیه بهداشتی را به جامعه تحت پوشش برعهده دارند.)

2. آموزش و توانمندسازی ضمن خدمت کارکنان شامل برگزاری کارگاههای آموزشی ویژه بهورزان، کاردانها وکارشناسان بهداشتی( مراقب سلامت) وپزشکان بخش  بهداشت

3- تقویت و توانمندی سازی کارکنان در امر آموزش (مربیان مراکز آموزش بهورزی ) بر اساس ارتقاء سطح آگاهی آنان به علم روز و تدوین سیاست های تشویقی و ایجاد انگیزه آنان 

4- توسعه در زمینه نیروی انسانی ، تکنولوژی ، فضای فیزیکی مناسب و فراهم آوردن شرایط مطلوب در جهت یاد گیری مستمر بهورزان ، مراقبین سلامت

5- آموزش دانشجویان در عرصه بهداشت 

در راستای ارائه خدمات بهداشتی و درمانی ارکان اساسی شامل فضای فیزیکی، تجهیزات پزشکی و وسایل کار، نیروی انسانی ،برنامه ریزی مناسب، اجرای صحیح و بموقع برنامه ها و ...که در این میان نقش تجهیزات  و وسایل و فضای فیزیکی مناسب ،برجسته تر می باشد. لذا لازم است فضای فیزیکی واحدهای ارائه خدمات سلامت مرتبا تعمیر و زیباسازی شود و مطابق با استانداردهای وزارت بهداشت ودرمان و همگام با تولید وسایل و تجهیزات مدرن درجهان  لازم است  بهبود استاندارد تجهیزات واحدهای ارائه خدمات سلامت  انجام شود .

وظایف :

1- تجهیز واحدهای ارائه دهنده خدمات سلامت جدید

2- بهبود استاندارد تجهیزات واحدهای ارائه دهنده خدمات سلامت فعال 

3- تعمیرات ساختمان واحدهای ارائه دهنده خدمات سلامت 

4- پیگیری درخواستها وشکایات مردمی مرتبط با مدیریت شبکه

5- پیگیری امور مربوط به اقدامات ستاد بازآفرینی شهری پایدار استان بخش بهداشت

6- پیگیری اقدامات مربوط به توسعه مناطق روستایی مرتبط با  ارائه خدمات سلامت 

7- پیگیری امور مربوط به شناسه ملی 

8- تهیه نقشه های شهر و روستا در سطح استان و شهرستانها با تعیین موقعیت واحدهای ارائه خدمات سلامت

9- سایر وظایف محوله