ردیف

نام ونام خانوادگی

عنوان پست سازمانی

مدرک تحصیلی

 

 

 

 

 

تخصص و نوع فعالیت

رشته تحصیلی

آدرس پست الکترونیک و تلفن محل کار

1

امیر کرمی

مدیر گروه  سلامت محیط و حرفه ای

فوق لیسانس

مهندسی بهداشت محیط

بهداشت محیط

بهداشت محیط

Amir-Karami119@yahoo.com 08337257795

2

علیر ضا اجرایی

کارشناس مسئول سلامت محیط

فوق لیسانس

مهندسی بهداشت محیط

بهداشت محیط

بهداشت محیط

 E.ali24@yahoo.com 08337257801

3

مجید فرجی

کارشناس سلامت محیط

لیسانس

مهندسی بهداشت محیط

بهداشت محیط

آب و فاضلاب

majeadfaraji@yahoo.com

08337260008

4

سهیلا رستمی

کارشناس مسئول بهداشت مواد غذایی

لیسانس

مهندسی بهداشت محیط

بهداشت محیط

مواد غذایی

S_rostami89@yahoo.com

08337257802

5

فرشته یزدانی

کارشناس بهداشت پرتوها

لیسانس

مهندسی بهداشت محیط

بهداشت محیط

بهداشت پرتوها

08337257802

6

یحیی ذائبی

کارشناس سلامت محیط

فوق لیسانس

مهندسی بهداشت محیط

بهداشت محیط

آلودگی هوا و مدیریت پسماند

yahyazaebi@yahoo.com

08337257801

7

افسانه حقمرادی

کارشناس آزمایشگاه

فوق لیسانس

میکروبیولوژی

میکروبیولوژی

آزمایشگاه آب

08337257801

8

ارسلان شیرزادی

کارشناس سلامت محیط

لیسانس

مهندسی بهداشت محیط

بهداشت محیط

مدیریت و کاهش خطربلایا -فوریتهای سلامت محیط  -دخانیات-  مبارزه با ناقلین و حشرات

Arsalan_shirzadi@yahoo.com

08337260008

 

 

9

لیلا تابنده

کارشناس سلامت محیط

لیسانس

مهندسی بهداشت محیط

بهداشت محیط

بهسازی محیط و CBI

Tabandeh.leila@gmail.com

08337257801