مشخصات اعضای گروه سلامت خانواده

ردیف نام و نام خانوادگی سمت مدرک تحصیلی شماره تماس آدرس پست الکترونیک
 1 مهر انگیز جمشیدپور مدیر سلامت جمعیت ، خانواده و مدارس

فوق لیسانس جمعیت شناسی وMPH سلامت باروری

37257688 Mehraban_178@yahoo.com
 2 پروین محجوب رئیس گروه سلامت مادران، جمعیت وباروری لیسانس بهداشت عمومی 37256815 par1338@yahoo.com
 3 فریبا سهرابی رئیس گروه سلامت میانسالان و سالمندان لیسانس مامایی 37257688 Par_1389@yahoo.com
 4 بهناز کاملی رئیس گروه سلامت نوزادان و کودکان لیسانس مامایی 37257684 Beh_Kam15@yahoo.com
 5 شهلا شاطر ابادی کارشناس کودکان بیمار(مانا) فوق لیسانس آموزش بهداشت 37257684 shaterabady@yahoo.com
 6 اکرم روستایی شیردل کارشناس سلامت مادران لیسانس مامایی 37259410 -
 7 بدیعه پاکدین کارشناس سلامت سالمندان لیسانس بهداشت عمومی 37257688 Pakdin badieh@yahoo.com
 8 کتایون جلیلی کارشناس سلامت مادران لیسانس مامایی 37259410 -
 9 خاطره افضلی کارشناس سلامت میانسالان لیسانس بهداشت عمومی 37257688 Afzali.kh.1380@gmail.com
 10 سهیلا خزایی کارشناس باروری سالم لیسانس مامایی 37256815 -
 11 فروغ مرادی خانقاهی کارشناس سلامت مادران لیسانس مامایی 37259410 Forogh1028@gmail.com
 12 شهلا شاه حسینی کارشناس سلامت کودکان لیسانس مامایی 37257684 shahhosini.sh@gmail.com