مشخصات اعضای گروه سلامت خانواده

ردیفنام و نام خانوادگیسمتمدرک تحصیلیشماره تماسآدرس پست الکترونیک
 1مهر انگیز جمشیدپورمدیر سلامت جمعیت ، خانواده و مدارس

فوق لیسانس جمعیت شناسی وMPH سلامت باروری

9183322422Mehraban_178@yahoo.com
 2پروین کریمیکارشناس مسئول سلامت کودکانلیسانس بهداشت عمومی9183367560-
 3پروین محجوبکارشناس مسئول باروری سالملیسانس بهداشت عمومی9183897516-
 4اکرم روستایی شیردلکارشناس مسئول سلامت مادرانلیسانس مامایی9183594298-
 5فریبا سهرابیکارشناس مسئول سلامت میانسالان و سالمندانلیسانس مامایی9183311174Par_1389@yahoo.com
 6بهناز کاملیکارشناس ترویج تغذیه با شیر مادرلیسانس مامایی9188391102Beh_Kam15@yahoo.com
 7شهلا شاطر ابادیکارشناس کودکان بیمار(مانا)فوق لیسانس آموزش بهداشت9183302836shaterabady@yahoo.com
 8سهیلا خزاییکارشناس باروری سالملیسانس مامایی9183389185
 9کتایون جلیلیکارشناس سلامت مادرانلیسانس مامایی9188307482-
 10پروین اعظمیکارشناس سلامت مادرانلیسانس مامایی9183398841-
 11خاطره افضلیکارشناس سلامت میانسالان لیسانس بهداشت عمومی9183361041
 12بدیعه پاکدینکارشناس سلامت سالمندانلیسانس بهداشت عمومی9188312052Pakdin badieh@yahoo.com