تماس با گروه

نام ونام خانوادگی مدیرگروه : مهرانگیزجمشیدپور

تلفن تماس گروه : 7256815

آدرس پست الکترونیک : mbo_hf@kums.ac.ir