نیمی از جمعیت کشورهای در حال توسعه را بزرگسالان تشکیل می دهد.جمعیت بزرگسالان بطور روز افزونی در حال افزایش است بویژه در کشورهای درحال توسعه رشد آن سریعتر از رشد کل جمعیت اتفاق می افتد .قاعده پهن هرم سنی جمعیت در کشورهای جوان در سالهای آینده به گروههای سنی بالاتر تعلق خواهد گرفت .درحال حاضر براساس سر شماری سال90حدود 714953نفراز جمعیت استان یعنی36.7% در گروه سنی 59-30 سال قرار  میگیرند .این گروه سنی دارای نقش مولد هم ازلحاظ اقتصادی و هم از نظر بیولوژیک می باشند و سایر گروههای سنی در خانواده و جامعه به آنان وابسته اند مرگ ومیر،ناتوانی و رفتارهای بزرگسالان همه ابعاد سلامت خانواده را تحت تاثیر قرار می دهد وخطرات تهدید کننده سلامتی آنان برسلامت سایر گروههای سنی در خانواده نیز مؤثر است.
از طرفی با توجه به یاد گیری رفتار در خانواده و نقش والدین در شبکه یادگیری اجتماعی ،آثار این رفتارها بر جنبه های مختلف سلامت و بیماری وتاثیر آن در فرهنگ رفتاری همه اعضای خانواده بر هیچکس پوشیده نیست.
همچنین بررسیها نشان داده است که نرخ مرگ و میر کودکان پدر از دست داده و مادر از دست داده افزایش قابل توجهی داشته است .افزایش موارد کار و کاهش تحصیل در فرزندان بزرگسال از دست داده نیز از سایر آثار نامطلوب است .مرگ مادر نه فقط به دلایل مرتبط با حاملگی و زایمان بلکه به دلایل دیگر نیز به همان اندازه برای خانواده فاجعه آمیز است و مرگ و ناتوانی پدر که تاکنون کمتر به آن اهمیت داده شده است برای خانواده در تمامی ابعاد دردناک و جبران ناپذیر است .
با توجه به مبانی ذکر شده برنامه خدمات جامع سلامت بزرگسالان در کنار برنامه های سلامت سایر گروههای سنی با هدف کاهش موربیدیتی و مورتالیتی زنان و مردان میانسال ازطریق راهکارهای پیشگیرانه و سلامت محور درجهت اتخاذ شیوه زندگی سالم، خودمراقبتی، کنترل عوامل خطر، پیشگیری از بیماریهای مهم و اولی وتشخیص و درمان زودهنگام آنها توسط دفتر سلامت خانواده و جمعیت وزارت بهداشت طراحی شد واداره سلامت میانسالان ازسال 1384 در وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی تاسیس گردید. تاسیس این اداره، اقدامی برای پاسخگویی به یک نیاز تازه سلامت به شمار می رود .با تشکیل این اداره،برنامه خدمات جامع سلامت میانسالان برای زنان ومردان 59-25  سال طراحی شد که در سال 1392 پس از تشکیل اداره سلامت جوانان، جمعیت هدف اداره میانسالان به گروه سنی 59-30 سال تغییر یافت. این برنامه در استان کرمانشاه، از سال 1390 لغایت  1394 بصورت پایلوت کشوری در شهرستان روانسر، جهت زنان میانسال اجرا گردید و از سه ماهه چهارم سال 1394 در کلیه شهرستانها ی استان گسترش یافت ودر حال حاضربا توجه به اجرای طرح ادغام بیماریهای غیر واگیر در نظام شبکه تحت عنوان خدمات نوین سلامت میانسالان و سالمندان در سطح استان در حال اجرا می باشد.
رسالت برنامه:
کاهش بار بیماریهای اولویت دار و قابل پیشگیری میانسالان از طریق طراحی برنامه های بهداشتی و درمانی در راستای تعهدهای ملی و بین المللی است .
گروه هدف این برنامه:
کلیه زنان ومردان 59 -30 ساله  درمراکز روستایی ،شهری و حاشیه شهر 
ارائه دهندگان خدمت :پزشکان ،مراقبین سلامت ،بهورزان
هدف کلی برنامه:
افزایش امیدزندگی
پوشش فراگیردر دسترسی عادلانه به خدمات بهداشتی درمانی با کیفیت
اهداف کمی :
کاهش میزان مرگ 30 تا 70 سال به مقدار 10% تاپایان برنامه ششم
افزایش پوشش خدمات نوین سلامت میانسالان به میزان 70% تاپایان برنامه ششم
برنامه ها:
- توانمندسازی عمومی زنان ومردان میانسال برای ترویج فرهنگ پیشگیری ازعلل مرگ میانسالی
 -ترویج شیوه زندگی سالم وپیشگیری ازعلل مرگ وموربیدیتی میانسالان
- تعیین بهترین مداخلات جامعه محور وانفرادی برای کاهش علل عمده مرگهای زودرس 30 تا 70 سال
-مدیریت سلامت زنان میانسال (دردوران پیش یائسگی ویائسگی)
- استقرار،استمراروگسترش کمی وکیفی خدمات نوین سلامت میانسالان درنظام خدمات بهداشتی اولیه
فعالیت های برنامه:
1-تهیه و تدوین برنامه عملیاتی  و نظارت بر اجرای آن در شهرستانها  
2- برگزاری دوره های آموزشی جهت پزشکان و کارکنان مرتبط
3- برگزاری کمیته استانی کاهش مرگ 70-30 سال
4- مدیریت اجرایی برنامه ادغام بیماریهای غیر واگیر در نظام شبکه تحت عنوان خدمات نوین سلامت میانسالان
5- مدیریت اجرایی برگزاری هفته های ملی سلامت مردان و سلامت بانوان ایران وپیگیری فعالیت های مربوط به شعار هرسال
6 - ارزیابی اطلاعات و عملکردفعالیتها ی آموزشی،اجرایی وپژوهشی،جمع بندی و ارسال آن به سطوح بالاتر
7- جلب مشارکت سایر بخشها وهماهنگی درون وبرون بخشی  در راستای پیشبرد  اهداف برنامه
8- نظارت براجرای برنامه ها در سطوح مختلف وارائه راهکار در صورت لزوم
9- گسترش برنامه های تبلیغاتی ضمن تامین ،توزیع مواد کمک آموزشی  به منظور آموزش جامعه
10- برنامه ریزی جهت تامین مواد مصرفی و تجهیزات
11- پیگیری چاپ راهنماهای اجرایی وکتب مورد نیاز
12- تجزیه و تحلیل شاخصها و اطلاعات موجود و استخراج مشکلات وطراحی مداخله درصورت لزوم  
13- گزارش گیری از سطوح  مادون ضمن گزارشدهی به سطح مافوق 
14- تدوین ،جمع بندی وثبت گزارشات عملکرد در سامانه برنامه ریزی
15-هماهنگی ونظارت برانجام مراقبتهای ادغام یافته سلامت میانسالان جهت کارکنان ادارات ،کارکنان دانشگاه و اصناف
16-ارائه خدمات،مشاوره ،آموزش به میانسالان و ادامه روند بهبود عملکرد آنان و پیگیری موارد نیاز مند مراقبت وی‍ژه
17- آموزش عموم وگروههای  اختصاصی زنان ومردان
18- ارزشیابی برنامه  
دستاوردهای برنامه میانسالان :
افزایش پوشش مراقبت زنان ومردان میانسال
گسترش برنامه ادغام بیماریهای غیر واگیر درنظام شبکه (خدمات نوین سلامت میانسالان ) درکلیه شهرستانها