تولید رسانه

بر اساس مصوبه کمیته علمی آموزش سلامت مرکز بهداشت استان کلیه رسانه های تولیدی معاونت بهداشتی و مراکز بهداشت شهرستانهای تابعه می بایست در کمیته ارزشیابی رسانه ها مورد بررسی و جهت تولید انبوه به تایید رسیده باشد.