جدول گزارش فعالیت آموزشی برنامه بسیج

عنوان دوره آموزشی برگزار شده عنوان دوره آموزشی برگزار شده

 *****************************************************************************************

قابل توجه کارشناسان آموزش سلامت-چک لیست ستاداصلاح شده در قسمت تجهیزات و پشتیبانی قابل توجه کارشناسان آموزش سلامت-چک لیست ستاداصلاح شده در قسمت تجهیزات و پشتیبانی

  *****************************************************************************************

salnameh salamt2 Setup.zip salnameh salamt2 Setup.zip
قابل توجه کارشناسان آموزش سلامت- اسلاید آموزشی تولید و ارزشیابی رسانه قابل توجه کارشناسان آموزش سلامت- اسلاید آموزشی تولید و ارزشیابی رسانه
قابل توجه کارشناسان آموزش سلامت - اسلاید های پیام اثر بخش قابل توجه کارشناسان آموزش سلامت - اسلاید های پیام اثر بخش
شاخص واحدهای استانی2 شاخص واحدهای استانی2
قابل توجه کارشناسان آموزش سلامت - فرمت گواهی کارگاههای آموزشی مجوزدار

قابل توجه کارشناسان آموزش سلامت - فرمت گواهی کارگاههای آموزشی مجوزدار

 

 *****************************************************************************************

فرم IEC.doc فرم IEC.doc

*******************************************************

راهنمای آموزشی اعتیاد راهنمای آموزشی اعتیاد
پیامهای آموزشی درمورداهمیت مصرف آب پیامهای آموزشی درمورداهمیت مصرف آب
*****************************************************************************************
     چک لیست های اصلاح وبازنگری شده پایش فعالیت های واحد آموزش سلامت در3سطح خانه بهداشت ، مراکز وستادشهرستانها