کمیته علمی آموزش سلامت:
بر اساس برنامه از پیش تعیین شده و به صورت ماهانه کمیته علمی آموزش سلامت در آخرین چهار شنبه هر ماه با دستور جلسه مشخص برگزار می شود و صورت جلسات مربوطه به طور منظم به وزارت متبوع و شهرستان های تابعه ارسال می گردد.
هماهنگی برگزاری کارگاهها :
برگزاری تمامی کارگاه ها و جلسات آموزشی در مرکز بهداشت استان که نیازمند فضای آموزشی و یا امکانات سمعی و بصری باشد با همانگی واحد آموزش سلامت و با برنامه از پیش تعیین شده و مدون به اجرا گذاشته می شود. 
 
 
 
درخواست کارگاههای مجوزدار:
برای اخذ مجوز کارگاه های آموزشی گروه ها و واحد های ستادی استان و شهرستان های تابعه لازم است فرم الف و ب و فرم شماره 4 تکمیل شده و به واحد آموزش سلامت تحویل گردد .
 
دستور العمل درخواست اخذ مجوز کارگاه های آموزشی