برون بخشی :

تبادل اطلاعات و هماهنگی های لازم جهت اجرای برنامه ها و فعالیت های واحد آموزش سلامت با سایر بخش ها و سازمانهای مرتبط