ردیف
 
نام ونام خانوادگی
سمت
مدرک تحصیلی
شماره تماس
آدرس پست الکترونیکی
1
 
     سارا شاه آبادی
مدیر گروه آموزش و ارتقای سلامت
 
دکترای تخصصی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت
08337257798
 
S_Shahabadi15@yahoo.com
 
 
2
            
 
اعظم گراوندی
کارشناس آموزش و ارتقای سلامت
 
 
 
 کارشناس ارشدآموزش بهداشت و ارتقای سلامت و MPHاپیدمیولوژی
08337257798
3
 
 
 
 
 
 
4
بهجت مرزبانی
کارشناس آموزش سلامت
کارشناس ارشد آموزش بهداشت و ارتقای سلامت
08337257798