آشنایی با گروه آموزش و ارتقای سلامت و برنامه‌ها

تاریخچه:
آموزش بهداشت به عنوان یکی از قدیمی ترین فعالیتهای وزارت بهداشت بیش از 50 سال قبل شروع به کار کرده است. فعالیت آموزش بهداشت به عنوان یک فعالیت پشتیبان از زمان مبارزه با بیماریهایی چون آبله، مالاریا، التور طی دهه های 1330 تا 1350 مطرح بوده است. تجهیز آموزش بهداشت به وسایل سمعی و بصری به عنوان مهمترین استراتژی آموزشی طی سالهای فوق به اجرا درآمده است. از سالهای 1373 به بعد با استفاده از رویکرد" آموزش بهداشت به عنوان حل مشکل" که در طرح جامع عملیاتی استان از آن استفاده می شود واحد آموزش بهداشت ابتدا با بررسی مشکلات و تجزیه وتحلیل وضعیت موجود به تعیین نقش خود پرداخته و با اهداف مشخص واستراتژیهای واضح و بیان فعالیت، همراه با ارایه جدول زمان بندی فعالیتها نقش خود را در حل مشکلات نشان می دهد.
در رویکرد" آموزش بهداشت به عنوان یک مراقبت "می توان از آموزش به عنوان رویکرد پیشگیری از بیماریها وارتقاء سلامت استفاده کرد. در این رویکرد با استفاده از اصول ارتقاء سلامت ، باید ضمن برنامه ریزی، نسبت به ایجاد عادات و رفتارهای صحیح بهداشتی در گروههای مختلف جامعه به ویژه کودکان و نوجوانان اقدام نمود. به طور کلی واحد آموزش بهداشت در حال حاضر با برنامه ریزی عملیاتی و تفضیلی در راستای طرح جامع آموزشی استان نقش خود را در هر یک از مشکلات بهداشتی نشان می دهد.

رسالت:

  رسیدن به جامعه‌ای توسعه یافته که در آن مردم بتوانند با قدرت، امید، آگاهی، مهارت و صلاحیت کافی به‌صورت فردی، گروهی و جمعی، نیازهای سلامتِ خود، خانواده، همسالان و جامعه را تعیین و اولویت‌بندی کنند و برای برآوردن نیازهای در اولویت‌شان، برنامه ریزی و اقدام نمایند تا با رعایت سبک زندگی سالم، خودمراقبتی، همیاری متقابل و مشارکت جمعی، سلامت، ایمنی، نشاط و بهره‌وری ِ خود، خانواده، همسالان و جامعه و جهانی را که در آن زندگی می‌کنند کنترل کرده و ارتقاء دهند.

وظایف:

 • ارزیابی نیازهای آموزشی برای آموزش سلامت
 • برنامه ریزی موثر برنامه های آموزش سلامت
 • مدیریت برنامه های آموزش سلامت
 • اجرای برنامه های آموزش سلامت
 • هماهنگی درون بخشی و برون بخشی در اجرای برنامه های آموزش سلامت
 • توانمند سازی کارکنان وگروههای هدف برنامه های آموزش سلامت
 • ارزشیابی برنامه ها و مداخلات آموزش سلامت در حوزه معاونت بهداشتی
 • برگزاری دوره های آموزشی و مهارت آموزی در موضوعات تخصصی آموزش سلامت
 • بررسی نیاز سنجی آموزشی گروههای هدف برنامه ها ی سلامت
 • تشکیل کمیته ارزیابی و ارزشیابی رسانه ها تولیدی استان
 • ایجاد و به روز رسانی بانک اطلاعاتی و آرشیو رسا نه ها
 • تهیه و ارائه گزارش عملکرد به سطح مافوق
 • اخذ مجوز کارگاههای آموزشی و تائید گواهی صادر شده
 • تشکیل کمیته علمی آموزش سلامت
 • پایش نظارت ، کنترل و ارزشیابی فعالیتها و مداخلات آموزش سلامت در شهرستانها